– Jag är väldigt nöjd med att EHB:s styrelse har fattat det här beslutet, att beslutet är enhälligt och att det också finns en politisk samsyn när det gäller ägande av Gymnastikhuset. Att tekniska nämnden återremitterade avtalet är jag lite förvånad över, säger Elisabeth Norman (C), EHB:s styrelseordförande.

Anledningen till återremissen i tekniska nämnden var enligt nämndens ordförande Tomas Rådkvist (MP) att det rådde oklarhet i hur skillnaden mellan byggnadens bokförda värde, 6,1 miljoner kronor, och försäljningssumman, 9,9 miljoner kronor, skulle hanteras.

Enligt Elisabeth Norman bottnar det i missförstånd. EHB:s bokförda värde för byggnaden samt projektkostnader som bolaget haft efter att Gymnastikhuset köptes från kommunen 2013, uppgår till 13,5 miljoner kronor. Skillnaden mellan EHB:s bokförda värde och försäljningssumman, 3,6 miljoner kronor, kommer att skrivas ned i bolagets resultat för 2019. Redan 2018 skrevs värdet ned med 6 miljoner kronor.

Under de år som EHB ägt Gymnastikhuset har taket lagts om, fasaden renoverats och fönster och dörrar bytts. För närvarande finns en hyresgäst i byggnadens entréplan, villkoren för denne förändras inte vid en försäljning.

– Det krångel som varit runt den här försäljningen måste få ett slut, och jag hoppas att Gymnastikhuset kommer att komma väl till pass i Kyrkbacken när centrumpusslet läggs, säger Elisabeth Norman.

Tekniska nämnden får upp frågan om köp av Gymnastikhuset igen i september.