Mark- och miljödomstolen gav Stockholm stad rätt i ersättningsfrågan gällande översvämmad jordbruksmark när den nya regleringen av Mälaren införs. Markägarna hade begärt betydligt högre ersättning än vad de får enligt domen.

– Jag är besviken. Domstolen har gjort det enkelt för sig när de slipper göra egna beräkningar, säger Peder Rinman vid Brunnsholm säteri söder om Enköping som är ett av de 15 pilotmålen i domen.

Det är många markägare som berörs och Peder Rinman menar att det handlar om konfiskering av mark.

Artikelbild

| ”Jag är besviken över att skadorna på åkermarken inte värdesätts mer, man tar bort möjligheten till närproducerad mat” säger Pontus Olsson vid Hacksta gård som han driver i samarbete med Mats Engquist.

– Det är vidrigt äganderättsmässigt och ett misslyckande av staten när de går in och använder sitt medel på det här viset, säger han.

Stockholm stad erbjuder Brunnsholm en ersättning om drygt 165 000 kronor för 18 hektar åker- och betesmark. Markägarna menar dock att betydligt större arealer kommer att påverkas och har krävt ersättning för mer än dubbelt så stor areal till ett värde av omkring 1,5 miljon kronor.

– Domstolen har varit här tre gånger på syn och jag har varje gång försökt förklara för dem att med dagens stora jordbruksmaskiner måste vi bruka större ytor. De ersätter oss bara för den bit som översvämmas, men det påverkar hela åkern och vi vill ha betalt för det, säger Peder Rinman.

Även Pontus Olsson vid Hacksta gård, som också är ett pilotfall, är inne på samma linje. Han får svårt att bruka de delar av åkrarna som inte berörs direkt av vattenhöjningen och som han inte ersätts för.

– Men framför allt är det tråkigt att vi inte kommer att kunna bruka delar av Sveriges bästa åkermark. Man tar bort möjligheten till närproducerad mat, säger Pontus Olsson.

Om domen kommer att överklagas är ännu oklart.

– Vi ska ha ett möte om två veckor och diskutera frågan. Men går vi upp i en högre instans får vi betala rättegångskostnaden själva och vi har redan en ansträngd ekonomi så det är inte säkert vi har möjlighet till det, säger Pontus Olsson.