Avsiktsförklaring om köp av Vappa-mark

7 juni 2018 15:01

Enköpings kommuns plex-utskott har på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag godkänt en avsiktsförklaring som innebär att kommunen ska köpa nio hektar mark i Vappa. Ett nytt reningsverk ska byggas och marken vid Vappa bedöms vara den bästa platsen för detta med hänsyn tagen till bland annat avstånd från tätbebyggelse, nuvarande reningsverk och höjdförhållanden. Hur anslutning till riksväg 55 ska ordnas från det planerade reningsverket är ännu inte avgjort.

Priset för marken är enligt avsiktsförklaringen satt till 60 kronor per kvadratmeter överlåten markyta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!