Ny lag ger trygghet för visselblåsare

10 december 2021 14:19

Under 2019 antogs ett EU-direktiv som ligger till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning under 2021. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda eller en kommun med fler än 10 000 invånare ska tillhandahålla en visselblåsarfunktion. 

Visselblåsare har länge haft en negativ klang, men utgör en mycket viktig funktion i samhället eftersom det ofta är de som upptäcker oegentligheter och missförhållanden på företag och myndigheter. Visselblåsning, eller whistleblowing på engelska, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visslarfunktion – det vill säga att anställda kan, helt anonymt, anmäla oegentligheter via tredje part. Med ett visslarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder. 

En formell visselblåsarfunktion kan tidigt uppmärksamma risker som exempelvis:

• Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet

• Mutor eller korruption 

• Allvarliga säkerhetsbrister

• Miljöbrott 

• Läckande av känslig information

• Allvarliga tjänstefel

Rädsla för repressalier är något som hindrar många anställda att berätta vad man sett eller om man har lagt märke till något på ett företag eller myndighet. Genom att välja en extern lösning för sin visslarfunktion kan man skapa en trygghet för de som vill anmäla. Det signalerar också att ert företag eller organisation inte accepterar oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Visselblåsare ska genom det nya direktivet skyddas av tystnadsplikt och sekretess. Repressalier mot visselblåsare förbjuds och om arbetsgivaren ändå använder sig av detta så bryter de mot lagen. 

Så går det till:

Rapportering. Visselblåsare kan rapportera misstänkta oegentligheter via webb eller telefon dygnet runt. Det ges även möjlighet till rapportering via fysiskt möte.

Handläggning. Erfarna och oberoende handläggare initierar ärendehantering.

Rådgivning. En rekommendation om vidare åtgärder tas i varje ärende.

Nyligen blev det också klart att EU för första gången inrättar regler för att skydda visselblåsare. Det nya visselblåsardirektivet ska skydda visselblåsare som larmar om bland annat bedrägerier, skatteflykt och korruption. Det allra enklaste sättet för företag och organisationer är att använda sig av en oberoende tjänst för anonym visselblåsning.  Hu får en säker och webbaserad systemlösning där anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig för att rapportera misstänkta oegentligheter dygnet runt oavsett när på året. Ett externt system hjälper till att bedriva en säker och effektiv ärendehantering. Man kan här enkelt följa upp inkomna ärenden och få hjälp av erfaren personal vid eventuella problem. Ett externt visselblåsarsystem kan också garantera anonymiteten de anställda. Trygghet är viktigt för alla!

Från

2Secure