Vikingaarvet är både myt och fakta

DEBATT. Fullerö Park vill skapa ett besöksmål i världsklass som bygger både på fakta och myter om vikingar, och som tar hänsyn till de fornlämningar som finns i området, skriver VD Vahik Abrami i ett svar på kritiken att projektet skulle ge en falsk bild av vikingahistorien och vara en fara för områdets arkeologiska spår.

16 juni 2011 14:50

Med anledning av Magnus Alkarps krönika känns det viktigt för oss att sätta in Fullerö Park i dess rätta perspektiv i Uppsalaområdet. Uppsalaregionen växer, och år 2030 kommer stadens befolkning att vara mellan 230-250 000 invånare enligt Uppsala kommun. Konkret innebär det att det i Uppsala måste byggas minst 25 000 nya bostäder och att även 18 000 nya jobb skapas.

Fullerö Park är givetvis inte svaret på alla dessa utmaningar men kan definitivt bidra med en viktig del av lösningen, att ca 1500 nya arbetstillfällen skapas. Majoriteten av dessa jobb kommer inom handel- och servicenäringarna och är ingångsjobb för framför allt kvinnor, utlandsfödda och unga. I dessa sammanhang räknar man att ett nytt jobb skapar fyra arbetstillfällen på annat håll; hos leverantörer, distributörer och serviceföretag.

Fullerö Park vill skapa ett besöksmål i världsklass som får turisterna att stanna i flera dagar för att hinna med att besöka alla de spännande attraktioner som finns här. Vi för därför diskussioner med en rad aktörer från näringslivet och kultursektorn för att långsiktigt bevara, utveckla och tillgängliggöra det vikingatida kulturarvet. Satsningen på Fullerö Park sätter Uppsala på kartan i kampen om turisterna, och kommunens skatteintäkter beräknas öka med miljontals kronor årligen.

Innehållet och upplevelserna i temaparken utgår från Uppsalas kulturarv och historia, och endast i Uppsala finns de rätta förutsättningarna för en temapark med vikingar i en unik kombination av framtid och forntid. Projektet verkar enligt den nya kulturpolitik och den så kallade samverkansmodellen som riksdagen beslutade om 2009, och som ett år senare resulterade i Riksantikvarieämbetets nya mål för kulturmiljövården och kulturarvet. Sammanfattningsvis går de nya riktlinjerna ut på att vidga det tidigare uppdraget från att bevara kulturarvet, till att utveckla och tillgängliggöra det i den nya kulturarvsturismen. Uppsala har därför med sin vikingahistoria en unik möjlighet att utveckla och etablera ett starkt besöksmål i Fullerö.

Innehållet i parken kommer att vila på två ben, det första består av historiska fakta som är kopplade till vikingatiden och är vetenskapligt underbyggda. Det andra benet vilar på vikingarnas sagor och myter, en fiktiv verklighet som ger oss stora möjligheter att skapa upplevelser och underhållning. Det är kopplingen mellan vikingarnas verklighet och myter som gör temaparken mycket attraktiv att besöka. Vi är övertygade om att det är möjligt att kombinera upplevelser och underhållning med kultur och historia. Det kommer att bli en svensk vikingapark i Fullerö och påståendet att vi har för avsikt att bygga en amerikansk vikingapark är således felaktigt. Vi har inte heller för avsikt att presentera en stereotyp bild av vikingen som den romantiserade klichébilden av en mjöddrickande våldsverkare med svärd och hornbeprydd hjälm. Vi kommer i stället att göra vikingen tillgänglig för besökare från både när och fjärran genom att visa upp vårt vikingaarv i både fakta- och mytform. Vi välkomnar därför alla former av samarbete som bidrar till att bevara, utveckla och tillgängliggöra vårt kulturarv.

Vad gäller arkeologi har vi i samarbete med Societas Archaeologica Upsaliensis utfört en arkeologisk förstudie under 2008 och en särskild arkeologisk utredning och utgrävning under 2009. Utredningen finns tillgänglig på vår hemsida www.fulleropark.se. Vid dessa undersökningar framkom indikationer på en möjlig boplats och en eventuell gravanläggning inom det område som berörs av Fullerö Park. Vi har därför dragit om den nya infarten till Storvreta cirka 50 meter söderut in mot gallerian, och har på så sätt sparat de fornlämningar som låg inom vägsträckan, den ovan nämnda graven och några skärvstenshögar. Samtliga dessa fornlämningar kan antas höra samman med det grav- och boplatsområde som ligger norr om Fullerö Park och som nu har bevarats åt framtiden.

Detta innebär att gallerians diameter har minskats och dess höjd sänkts med hänsyn till det omkringliggande kulturlandskapet och fornlämningsmiljön. Vi har som policy att all verksamhet som är kopplad till Fullerö Park ska bedrivas med hänsyn till miljön.

Fullerö Park ser fram mot att fortsätta samarbetet med Uppsala och dess olika intressenter kring kommunens utveckling. I Uppsala finns den kunskap som gör det möjligt att skapa unika attraktioner och besöksmål i världsklass!

Bakgrund

Den 29 maj skrev Magnus Alkarp, fil dr i arkeologi och tidig historia, i krönikan ”Ett attentat mot historien” kritiskt om projektet att bygga Vikingaparken Fullerö park, då detta riskerar att förstöra fornlämningar i området: ”För att åstadkomma detta hyper-amerikanska Vikingaland måste man första ta bort resterna av den riktiga vikingatiden”. Krönikan finns att läsa på unt.se/kultur, där den också har genererat en het debatt i kommentarfältet.

Frågan om Fullerö park har även aktualiserats av vetenskapsjournalisten Maja Hagermans bok Försvunnen värld som behandlar de arkeologiska utgrävningarna mellan Tierp och Uppsala. I boken ingår ett kapitel om Fullerö, ”Där tjära blev till guld”, som Hagerman har publicerat på sin hemsida: http://www.majahagerman.se/documents/fullerokapitel.pdf
Också Hagerman är starkt kritisk mot att bebygga Fullerö-området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Vahik Abrami, VD Fullerö Park AB