Vi satsar extra på elevernas hälsa

31 augusti 2019 06:30

Svar på insändare av Hanna Lundström, Judith Westergård, Miro Ali Akbar, Nour Alzahrawi 12/8

Att många unga i Uppsala mår psykiskt dåligt är allvarligt och något som vi måste ta på stort allvar. Som ansvariga för skolan är vi angelägna om att elevhälsan ska ha goda möjligheter att arbeta förebyggande och främja psykisk hälsa. I Mittenstyrets förslag till budget för nästa år satsar vi därför extra på elevhälsan. Varje elev ska ha tillgång till en kurator som kan stötta när behov finns. Vi undersöker även möjligheten att komplettera med digitala kuratorer för att nå de elever som inte känner sig bekväma med att fysiskt gå till en kurator.

Uppsala kommun arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för ökad psykisk hälsa som förväntas vara klar i början av nästa år. Handlingsplanen tas fram tillsammans med barn och unga och i det arbetet kommer ert förslag om regelbundna kuratorsbesök att diskuteras. Att få förslag på hur vi kan åstadkomma förändring från personer som är unga är mycket viktigt.

I arbetet med att öka den psykiska hälsan kommer det krävas insatser från flera håll i barn och ungas vardag. Föräldrar ska ges bra stöd och det är därför viktigt att börja redan när barnen är små genom exempelvis föräldrautbildning och genom den öppna förskolan. Samtidigt behöver samarbetet med regionen förbättras så att om ett barn är i behov av hjälp från sjukvården ska det finns enkla vägar in. Liksom kommunen håller även regionen på att arbeta fram en handlingsplan och det är av stor vikt att vi fortsätter att arbeta aktivt med att synka arbetet mellan kommunen och regionen.

Slutligen vill vi tacka för att ni tog er tiden att personligen presentera ert förslag för Helena.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Hedman Skoglund (L) Linda Eskilsson (MP)