Insändare Minst 10 000 ensamkommande har fått ändrade födelsedata, genom medicinska åldersbestämningar eller uppskrivning genom tjänstebeslut (okulärt).

Den persondata som registrerades vid ankomsten har ändrats en eller flera gånger genom uppskrivning, men även nedskrivning. Bollandet med ålder gör att identifikationen av personen inte längre kan upprätthållas på ett säkert sätt vid kontakt med till exempel vården.

Att hålla ihop en asylsökandes olika identifikationer är svårt, det har till exempel Karolinska institutet beskrivet i rapporten ”Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga”. Av denna anledning är det omöjligt att få statistik på suicid och självskador. Det blir också allt svårare att knyta ensamkommande till sina sjukjournaler.

A skrevs in som 1999, skrevs upp till 1998 och tillbaka till 1999. För att kunna stödja A med att beställa nya mediciner, läkartider etcetera måste jag veta när A fick sin journal upprättad för att veta vilket födelseår jag ska uppge för att de ska hitta journalen. A behöver tre mediciner dagligen. B har en liknande berättelse med omfattande psykiska svårigheter, bland annat svår PTSD, medicinerar med neuroleptika, B kan misstas för en drogmissbrukare, men är i ett hjälplöst tillstånd skapat av PTSD.

C är funktionsnedsatt, har en mängd olika medicinska tillstånd. Detta finns i journalerna, förutsatt att man vet att den upprättades på födelseår 2000, medan nuvarande id-kort (LMA) visar 1998. C kan ytterst lite svenska, en hörselskada skapar stora svårigheter att lära sig ett nytt språk. C har också kognitiva nedsättningar vilket gör att C har svårt att redogöra för sin egen situation.

Skulle C råkar ut för en olycka skulle hens ursprungliga journaler med viktig information inte vara tillgänglig utifrån nuvarande födelseår.

Konsekvenserna av migrationsverkets ständiga ändringar av födelseår blir att det i stort sett är omöjligt att följa den medicinska anamnesen, medicinering och vidtagen behandling. Migrationsverket besvarar min fråga angående detta med:

” Vi vet att förändringar av personlig information kan medföra problem i vissa kontakter vilket är beklagligt. I dagsläget uppstår dessa på grund av olika regler för olika aktörer.”

Konsekvensen kan bli katastrofala, inte bara i asylärendet, utan också för möjligheterna att få rätt vård genom att äldre journalanteckningar blir möjliga att återfinna.

Detta känns som ytterligare en konsekvensbeskrivning migrationsverket och politiska beslutsfattare ”glömde” att göra