Erling Peterssohn var Uppsala universitets förste professor inom redovisningsområdet. Vid sitt tillträde 1993 hade han såväl en lång erfarenhet av akademisk forskning och undervisning som en anknytning till praktiken. Han kom närmast från revisionsfirman Öhrlings Reveko men hade dessförinnan varit professor vid Norges Handelshøyskole 1979–86 och universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Linköping 1977–79.

Född i småländska Hylletofta flyttade Erling Peterssohn till Stockholm för studier. Han tog studenten vid Schartaus handelsinstitut och fortsatte sedan vid Handelshögskolan. Där blev han civilekonom 1964, ekonomie licentiat 1969, ekonomie doktor och docent 1976. I licentiatavhandlingen utvecklade och prövade han modeller för att prognosticera företags betalningsflöden vid kreditförsäljning, medan han i doktorsavhandlingen redovisade omfattande empiriska studier av kreditgivningen mellan företag.

Efter disputationen fortsatte Erling Peterssohn sin forskning genom studier av sakförsäkring och inflation, redovisningsinformationens roll vid kreditbedömning samt redovisning av finansiella instrument. I flera upplagor av the European Accounting Guide spred han vidare tillsammans med auktoriserade revisorn Sigvard Heurlin kunskap om svenska redovisningsprinciper internationellt.

Vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet kom Erling Peterssohn att bli en viktig medarbetare för undervisningen och forskningen inom redovisningsområdet. Han utvecklade kurser och handledde doktorander till disputation. Dessutom ingick han under några år som en värdefull medarbetare i institutionsledningen. Institutionen minns en uppskattad kollega med stor tacksamhet för hans insatser.