Från nepotism till professionalism

För att klara av konkurrensen har familjeföretag blivit mer professionella. Den förstfödde sonen får stå tillbaka när lillasyster lämpar sig bättre som vd och skulle båda barnen visa sig odugliga – ja, då tas en extern vd in.

6 mars 2014 11:31

Utbildning är allt viktigare även inom familjeägda företag och utvecklingen har gått från nepotism till professionalisering.

– Tidigare gick man mycket på blodsband och den förstfödde sonen skulle bli vd, med i dag går det mer på meriter. Det kan lika gärna vara den duktiga dottern som tar över, säger Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet.

Johanna Palmberg, ekonomie doktor och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, är inne på samma spår och även om det inte finns några siffror på det så tror hon att det är vanligare att ta in extern hjälp.

– Familjeföretagen kan ta in externa styrelsemedlemmar för att bredda sin kunskapsbas, för att de behöver bli mer professionella.

I sin forskning har Johanna Palmberg sett att familjeföretag är mer benägna än andra företag att använda sig av privata och internt genererade medel för att finansiera sin verksamhet. Hon har också sett att familjeägda företag drar sig för att ta in externa investerare även om det förekommer.

– Att få tillgång till nya nätverk, kunskap och den typen av humankapital värderas högt när familjeföretag tar in investerare utifrån. Familjeföretag tar också in till exempel revisorer för att få hjälp med generationsväxlingar, säger Johanna Palmberg.

En anledning till försiktigheten med investerare är att familjeägaren värderar och vill behålla kontrollen över företaget.

När det gäller börsnoterade familjeföretag visar det sig att de i större utsträckning än andra börsnoterade företag använder sig av röstdifferentierade aktier, ett system där b-aktier har ett lägre röstvärde än a-aktier.

– Det här med kontroll är viktigt både för små familjeföretag och de stora börsnoterade familjeföretagen, säger Johanna Palmberg.

När det gäller genusaspekten menar Hans Sjögren att kvinnans inträde i familjeföretag är lika självklart som mannens.

– Även inom ingenjörstunga yrken, i dag tar allt fler kvinnor ingenjörsexamen så det är en logisk utveckling. Så ser det ut även i de stora familjedynastierna, det räcker inte att tillhöra familjen utan du måste även vara kompetent och kvalificerad.

Johanna Palmberg tror att familjeföretag har ett ökat medvetande om att döttrar är lika bra som söner.

– I ett pågående forskningsprojekt ser vi att kvinnor, i genomsnitt, äger en större andel i det familjeägda företaget jämfört med andra företag. En annan studie visar att familjeägda företag har en större andel kvinnor som största ägare jämfört med andra företag.

Ett annat tecken på att familjeföretag blivit mer professionella är kravet om att nästa generation ska ta över som tycks ha minskat. Den bilden ger också de uppländska familjeföretag som UNT har pratat med, då de mer har attityden att företaget stannar i familjen i det fall att barnet eller barnen själva vill ta över.

Hans Sjögren menar att generationsväxlingar är en av familjeföretagens största utmaningar, vilket UNT redan skrivit, och att det skapat en del tragedier genom historien.

– I dag går det inte att tvinga en person att ta över ett företag. Och om en familjemedlem inte pallar så tas någon in utifrån för vd-posten, medan familjemedlemmen kanske sitter kvar i styrelsen, säger Hans Sjögren.

Fakta

Kända svenska familjeföretag

Erling Perssons H&M, Ingvar Kamprads Ikea och Ruben Rausings Tetra Pak är några kända svenska familjeföretag som blivit internationella jättar.

Det som karakteriserar stora familjeföretag är att de vid grundandet bryter mot vad som är gängse branschlogik, enligt Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet.

Det kräver en envis och uthållig människa, i efterhand kan vi se hur dessa personer genom sitt företagande har skapat helt nya marknader.

Ikea är det främsta svenska exemplet, men även Jan Stenbeck (Kinnevik), Erling Persson och Ruben Rausing stämmer in på det beteendet, menar Hans Sjögren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!