Vi måste utveckla vården

Patienterna kommer att erbjudas god vård även i framtiden. Men för att minska kostnaderna måste vi sätta in en högre växel, skriver Lennart Persson och Björn Ragnarsson.

15 december 2012 00:00

REPLIK. I en debattartikel (11/12) ifrågasätter Björn Olsen och Erik Salaneck med flera infektionsläkare minskningen av vårdplatser som ingår i Akademiska sjukhusets åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Att Akademiska sjukhuset står inför stora utmaningar kommande år har knappast undgått någon. En åldrande befolkning och nya medicinska landvinningar gör att efterfrågan på vård hela tiden ökar. Detta samtidigt som landstingets resurser är begränsade. Under en lång följd av år har sjukvården utvecklats enormt vilket har inneburit att vi har kunnat producera alltmer sjukvård med färre vårdplatser.

För att fortsätta leverera god och säker vård till länsinvånarna och, parallellt med detta, vara ett ledande universitetssjukhus och erbjuda vård till patienter som remitteras hit från andra landsting främst i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion i konkurrens med andra högspecialiserade sjukhus, ­måste vi hålla nere kostnaderna.

Hittills har sjukhusets övergripande strategier för att nå en ekonomi i balans – att öka intäkterna, minska omkostnader och personalkostnader – inte gett önskat resultat. Därför har vi lagt in en högre växel. Det åtgärdsprogram som nu sjösätts ska minska kostnaderna med 220 miljoner kronor till årsskiftet 2013/2014. Alla åtgärder är inte nya. Skillnaden är att vi nu kommer att följa upp resultaten ännu mer noggrant.

En minskning av vårdplatser med 40–50 är en del av åtgärdsprogrammet. 36 platser har redan dragits ned och under våren är planen att omfördela vårdplatser inom medicin- och thoraxdivisionen där bland annat infektionsverksamheten ingår.

Av den neddragning och omfördelning av vårdplatser som hittills gjorts har vi inte sett någon ökning av överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter mellan sjukhusets divisioner.

Enligt skribenterna riskerar en minskning av vårdplatserna inom infektion att öka risken för spridning av infektioner vilket skulle försämra patientsäkerheten. Här vill vi betona att föreslagna förändringar inte innebär att färre patienter kommer att kunna erbjudas vård eller att vården blir sämre. Det nya är att vi skapar större, effektivare vårdavdelningar. Patienter kommer även fortsättningsvis att erbjudas god vård.

Men omläggningen kan medföra att infektionspatienter kan komma att vårdas på en annan vårdavdelning, då med stöd av specialister från infektion.

Fokus för ett högspecialiserat universitetssjukhus som Akademiska måste vara behandlingar/operationer. Korta vårdtider ligger i allas intressen: patienterna kan erbjudas fortsatt vård och rehabilitering utanför sjukhuset till exempel i samverkan med kommunal omsorg. Med nya sätt att planera vården och bemanna mottagningar och avdelningar efter patienternas vårdbehov kan sjukhuset både korta vårdtider och minska antalet vårdplatser.

Avsikten med åtgärderna är inte att Akademiska sjukhuset ska ta emot och behandla färre patienter. Vårt uppdrag är att upprätthålla patientsäkerhet, vårdkvalitet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Lennart Persson
sjukhusdirektör

Björn Ragnarsson
bitr sjukhusdirektör
tf chef medicin- och thoraxdivisionen

UNT 15/12 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!