Sopor är bra om de tas om hand

Flera aktörer tar hand om hushållssopor. De som sorterar vid källan är viktiga. Sopsorteringen hör till det fundamentala i miljöarbetet, man sparar såväl energi som råvaror. För oss moderater är det en av grunderna för en långsiktigt hållbar utveckling.

30 juni 2010 15:36

Bakgrund till mina synpunkter är en artikel i UNT 28 april om Tomas Lohammar i Sunnersta, som inte blev av med sina sopor sedan den lokala återvinningsstationen hade lagts ned. För att göra miljönytta skulle han behöva ta bilen. Det tyckte han var fel. En viktig aktör i sophanteringen är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Konsumenterna får bära kostnaderna eftersom förpackningarna ingår i varupriset. Svenskarna hör till de främsta i världen på pappersåtervinning. Pappersfibrer kan användas flera gånger och därefter kan de genom förbränning bli energi. Träd i skogen sparas.

En annan viktig aktör är Uppsala kommun som genom entreprenörer tar hand om det komposterbara avfallet och det som skal gå till förbränning. Sopor som går till förbränning fraktas till Vattenfalls anläggning där de förädlas till värme och el. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i Uppsala och en viktig komponent i energisparandet, liksom fjärrkyla. Rökgas­reningen vid anläggningen är avancerad.

De komposterbara soporna blev tidigare anläggningsjord till parker och planteringar och metangas steg till väders. Numera går de mesta av soporna till att framställa biogas. Många av de gröna stadsbussarna drivs med biogas. Gasen har ersatt diesel, en miljövinst. Det planeras nu att även de gula UL-bussarna ska använda biogas. Med en utbyggnad av tankningsställen skulle även åtskilliga bilar kunna drivas med gas. Tyvärr räcker inte gasen trots att vi importerar sopor. Ett alternativ till gasen är el. Nya eltankningsstolpar är på gång. För framställning av mera biogas har en ny rötkammare etablerats på Kungsängen och tas i drift i höst. Med detta tillskott kan man ta vara på energin i allt det komposterbara. Såväl biogasen som elen är steg till en reducering av fossila bränslen och negativ klimatpåverkan. Uppsala är framsynt, tillskottet av biogas kan räcka till tusen bilars årskonsumtion. Det är måttligt, men alla steg är betydelsefulla.

Ännu mer miljönytta skulle det bli om den mängd mat som slängs kunde minska. Affären borde förstå att mat kan säljas i mindre förpackningar, för enpersonhushåll är vanliga. Barn kan läras att inte ta för sig mer än de äter upp. Jag bor i en större bostadsrättsförening, Bellman i Löten. Vi har sorterat sopor i åtskilliga år. Vi har sophus, med möjligheter att sortera allt från det komposterbara till tidningar, förpackningar och små batterier. Dessutom rekvireras ett par gånger om året större kärl för grovsopor och elsopor som inte platsar i sophusen. Vår sortering fungerar bra även om ett och annat hamnar fel ibland. Då får föreningen en extra utgift och skärpning krävs.

I Uppsala finns många bostadsrättsföreningar och flera har liknande möjligheter som vi. UNT-artikelns slutsats att Uppsala ligger efter många mindre städer i fråga om sopsorteringen, kan revideras. Förutom återvinning finns återbruk. Syftet är egentligen detsamma, att spara material och energi. Secondhandhandeln har ökat liksom loppis och auktioner. Ett besök på Vaksalatorg en lördagsförmiddag visar att kommersen är livlig. Den positiva inställningen till sopsorteringen hos många i Uppsala är stor - även om det grymtades när sopnedkasten låstes.

Örjan Nilsson (M)
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!