Replik: Nonsenskritik mot IFAU

I en debattartikel den 9/6 angriper Erik Moberg Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genom att karaktärisera IFAU:s verksamhet som pseudoforskning - utan motivering.

19 juni 2005 00:00
Forskningsstiftelsen för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) gjorde en helt annan bedömning när den utvärderade IFAU förra året. Utvärderingen genomfördes av tre professorer, som ansåg att "IFAU bör få högsta betyg för det arbete som utförts och institutet framstår i dag som en av de ledande forskningsmiljöerna inom tillämpad arbetsmarknadsekonomi i Europa." I FAS utvärdering sägs också att: "Forskningen vid IFAU karakteriseras av stor bredd och hög grad av relevans... ." Moberg har naturligtvis all rätt att ändå tycka att IFAU bedriver för lite forskning om lönebildningen på nationell nivå. Men han har fel när han påstår att endast en rapport har givits ut om detta. Tre rapporter behandlar lönebildningen på aggregerad nivå.
Moberg menar också att IFAU går i regeringens, socialdemokratins och fackets ledband. Utan att konkretisera säger han att IFAU "präglas" av att det är underställt näringsdepartementet och att "Med säker känsla rör sig rapportskrivarna inom ramen för det i socialdemokratins Sverige politiskt korrekta".

Ett forskningsinstituts oberoende kräver frihet ifråga om val av frågeställningar, val av metod, redovisning av resultat och former för publicering. Fyra av institutets 69 pågående projekt är regeringsuppdrag och "präglade" såtillvida att frågeställningarna är bestämda av regeringen. I de 65 övriga projekten har forskarna själva formulerat frågeställningen. För samtliga projekt gäller full frihet ifråga om val av metod, redovisning av resultat och publicering i IFAU:s rapportserier. Rapporterna publiceras när institutets utförliga kvalitetssäkringsprocess är avklarad. Inga hänsyn tas till vad som är en lämplig tidpunkt i förhållande till politiska eller andra händelser.
Att IFAU:s rapporter är socialdemokratiskt politiskt korrekt formulerade är nonsens. De många IFAU-utvärderingar som visar på låg effektivitet i olika arbetsmarknadspolitiska program har gjort IFAU mycket populärt inom oppositionen.

Moberg skriver att "... de fackliga organisationerna ... har inget att frukta från IFAU - tvärtom är de representerade i institutets referensgrupp". Syftet med referensgruppen är dock utbyte av information om aktiviteter inom IFAU:s verksamhetsområden och att ge medlemmarna tillfälle att föreslå idéer för framtida forskning. Det enda som IFAU förpliktigar sig till är att ta del av referensgruppens information och förslag. Även Svenskt Näringsliv är representerat i gruppen.
Mobergs försök att initiera en debatt om svensk arbetslivsforskning är lovvärt. Men hans grundlösa rallarsvingar kan inte rättfärdigas.

Erik Mellander

vikarierande generaldirektör vid IFAU
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!