Regeringen måste säga nej

Regeringen bör klart och tydligt säga nej till högriskprojektet trafikflyg på Ärna, skriver Eva Lena Volk, Per Hedberg och Marianne Kahn.

19 oktober 2012 11:08

Replik. För drygt fem år sedan informerades de närvarande vid ett möte ordnat av Uppsala Development Forum om att Uppsala Air (bolagets dåtida namn) hade för avsikt att sommaren 2008 börja bygga ut Ärna för civilflyg, främst lågprisflyg.

Den 7 oktober 2012 skriver företrädare för Handelskammaren i Uppsala län att ”Tid är en allt knappare faktor”. Det riskkapital som står bakom dagens Uppsala Airport AB kan inte längre vänta. För varje månad som går framstår utsikterna för avkastning på kapitalet, från bland annat skatteparadiset Guernsey, som alltmer osäkra för placerarna.

Under de år som tillståndsprocessen rullat, har Handelskammaren med flera förespråkare för utökat flyg direkt inpå Uppsalas bostäder och skolor hävdat att, frånvaro av direktdestination Ärna betyder avbräck för turistnäringen och Uppsalas tillväxt. Med goda motargument om ekonomi, säkerhet, miljö och hälsa har motståndarna hållit projektet och argumenten från förespråkarna stången. Under samma period har t ex turismen till Uppsala glädjande nog ändå vuxit.

Att Handelskammaren beklagar den utdragna processen kring den lagstadgade miljöprövningen är exempel på den trend av skepsis och otålighet gentemot miljöbalken som allt oftare uttrycks av investerare, inte sällan riskkapitalister. Det är omvittnat bland miljörättsjurister hur miljöbalken sedan den trädde i kraft 1999, efter en period av effektiv tillämpning, småningom kommit att alltmer kompromissas med.

Starka ekonomiska intressen har tillmötesgåtts på bekostnad av en strikt tillämpning av miljölagstiftningen. I fallet med tillståndssökningen för civilflyg på Ärna har vi sett försök till detsamma. I första prövningsinstans – Länsstyrelsen – godkändes klart undermåliga ansökningshandlingar och ett miljö- och hälsoskadligt projekt av en prövningsnämnd som ställts under press bland annat från den egna chefen, den öppet civilflygspropagerande länsstyrelsechefen/landshövdingen tillika före detta handelskammarrösten Peter Egardt. Eftersom rättstaten ändå stod pall, med hjälp av kompetenta och engagerade miljörättsjurister (däribland nyligen bortgångne Staffan Westerlund), kunde processen gå vidare i ett massivt överklagande.

Miljödomstolen lämnade våren 2011 sitt på flera starka grunder motiverade avslag till civilflygsprojektet. Det upprör debattartikelns skribenter från Handelskammaren att miljölagstiftningen leder till att tillståndsprövningar i etableringsärenden drar ut på tiden.

Vi andra bör glädja oss åt att rättsstaten fungerar! Lagen – demokratiskt beslutad – följs. Överklaganden är möjliga, prövningar är grannlaga. Här till förmån för långsiktiga värden: människors hälsa och livsmiljö. Uppsalas ekonomi hängs inte upp på farliga investeringar som dessutom med största sannolikhet (se till exempel antalet flygbolagsnedläggningar) är kortsiktiga. I stället får stadens utveckling möjlighet att fokusera på andra satsningar mer i framkant med hållbarhet och modernitet.

Att den dåvarande Luftfartsstyrelsen 2008, under stark uppvaktning från civilflygsintressenter i en inte helt transparent process utsåg Ärna till riksintresse för civil luftfart kan inte väga tyngre än miljöbalkens föreskrifter. Lag är till för att följas.

Eftersom staten genom Försvarsmakten agerat sökande åt den privata entreprenör, Uppsala Airport AB, som med riskkapital vill etablera lågprisflyg på Ärna, har nu ingen vanlig domstol rätt att besluta i sista instans. Istället har ärendet hamnat på regeringens bord. Delikat.

Regeringen vill främja ett gott näringslivsklimat, men har att säga nej till ett otvetydigt miljö- och hälsofarligt högriskprojekt. Ett klart och tydligt nej till civilflyg på Ärna från landets högsta ansvariga är det enda möjliga beslutet, eftersom lagen kräver skydd för människor och omvärld mot buller, försämrad luftkvalitet och allvarliga olycksrisker.

Vi behöver ett kvalificerat beslut så att Uppsala kan gå vidare i riktning mot en hållbar utveckling.

Eva Lena Volk

samordnare för Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna

Per Hedberg

ordförande för Naturskyddsföreningen i Uppsala

Marianne Kahn

ordförande för Naturskyddsföreningen i Uppsala län

UNT 17/10 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!