Konstnärerna behöver stöd

Uppsala måste, som andra kommuner gör, främja konstnärers möjligheter att verka i kommunen. Tillgången till subventionerade ateljéer är central. Det skriver Küllike Montgomery och Maria Gardfjell.

21 december 2012 15:47

Kultur väcker tankar. Den ger människor möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser som berikar deras liv. För kulturarbetare inom bild och konst, finnas dock stora problem att verka och försörja sig inom sitt område och då tycker vi i Miljöpartiet att det viktigt att deras villkor kan förbättras.

En fråga som hänger nära samman med konstnärernas förmåga att försörja sig är tillgången till ateljéer och verkstäder. Det har blivit allt svårare för konstnärer, i synnerhet i storstadsregionerna, att få tillgång till ateljéer och verkstäder till överkomliga hyror.

Konstnärer, särskilt de som är nyutexaminerade, har dessutom ofta låga inkomster. Att ha tillgång till en ateljé är en förutsättning för att konstnärer ska kunna få möjlighet att verka. Konstnärernas ekonomiska förhållanden gör att de efterfrågar billiga lokaler, men i Uppsala är det svårt att hitta bra lokaler till låg hyreskostnad.

Konstnärsnämnden presenterade för några år sedan en rapport som visade att hälften av alla kulturarbetare i undersökningen hade mindre än 15 000 kr i månadsinkomst och var fjärde person mindre än 8 000 kr.

Medianinkomsten för konstnärer inom Bild och form var 148 000 kronor, det vill säga 12 333 kr i månaden.

Flertalet konstnärer har en arbetssituation och inkomstförhållanden som kräver särskilda åtgärder från det allmänna, om de över huvud taget ska kunna utöva sitt konstnärskap under ekonomiskt rimliga villkor. Arbetet innebär ständigt ett personligt och ekonomiskt risktagande.

I flera andra kommuner finns det olika former av ateljéstöd och subventionerade lokaler medan det helt saknas i Uppsala.

I Stockholm finns ett ateljéstöd och en ateljékö samt möjlighet att ställa sig i ateljébostadskö.I Göteborg och Gävle finns ateljéstöd och i Malmö också möjlighet att söka ateljéstipendium.

l Norrköping ges uppdragsstöd till Kifin, Konstnärernas Intresseförening i Norrköping, till två ateljéhus och ett galleri. I Umeå finns ett trettiotal kommunalt subventionerade ateljéer fördelade på tre ateljéhus som drivs i föreningsform och mottar årligen ett kommunalt hyresbidrag, som tillsammans med medlemsavgifterna finansierar lokalkostnaderna. Ett villkor som samtliga kommuner ställer är att den sökande konstnären är etablerad inom sitt område.

Det är även angeläget att Uppsala kommun främjar nyutexaminerades möjligheter att verka i kommunen för att möjliggöra ett rikt och varierat konstliv. Det skulle ge dem möjlighet att direkt få nytta av sin utbildning och etablera sig i arbetslivet.

Förslagsvis skulle det kunna finnas fem ateljéer som nyutexaminerade konstnärer skulle kunna disponera till en subventionerad kostnad under en period om tre år. Det skulle ge gott renommé åt Uppsala som kulturstad och ytterligare vitalisera kulturlivet.

Det finns självklart fler sätt för Uppsala kommun att stödja sina lokala konstnärer. Kommunen satsar nu mer än tidigare år på konst till offentliga miljöer. Det är välkommet.

Ett förslag som vi i Miljöpartiet också vill lyfta fram är att mångåriga medarbetare i kommunen som nu hedras med guldmedalj eller guldklocka i framtiden ska kunna välja konst eller konsthantverk i stället.

Küllike Montgomery
ledamot kulturnämnden (MP)
Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
UNT 31/12 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!