Inga besked från Hallberg

Anders Hallberg talar om det kollegiala inflytandet, men de utredningar han hänvisar till säger någonting annat. Vi väntar fortfarande på argument för den föreslagna förändringen, skriver Ylva Hasselberg med flera.

6 oktober 2010 14:15

När Anders Hallberg skriver att ”det kollegiala inflytandet är en grundbult i Uppsala universitets arbete” (UNT 27/9) låter det som ljuv musik i våra öron. Det är ett uttalande som ligger i linje med Universitetens Magna Charta, som dåvarande Uppsala universitets rektor undertecknade 1988: ”Frihet i forskningen och utbildningen är universitetets grundläggande livsprincip.”

Som de humanistiskt respektive samhällsvetenskapligt skolade forskare vi är, med det kritiskt granskande perspektivet som grund, så går vi till den källa Hallberg åberopar för att syna faktaunderlaget. Vilket skydd för hjärtat i det kollegiala inflytandet, fakulteterna, innehåller den rapport som rektor själv sammanfattar med orden: ”Fakulteterna finns kvar och har en viktig roll. Beslut om utbildningens och forskningens kvalitet och innehåll ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens”?

I rapportens text ges fakulteterna inte alls någon viktig roll. Tvärtom, de blir helt beroende av områdesnämndens goda vilja att delegera. Eller som föreslås i inledningen: ”Konsistoriet beslutar att respektive vetenskapsområdes områdesnämnd ges möjlighet att delegera visst ansvar.” Typiskt nog behandlas fakulteterna summariskt i texten, medan vetenskapsområdet behandlas mycket utförligt.

Inte heller den mer ingående beskrivningen ger något hopp: ”Universitetets verksamhet organiseras i de tre verksamhetsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap ... Vetenskapsområdena leds av områdesnämnder, där majoriteten av ledamöterna utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Universitetets områdesnämnder utgör den grupp som får fatta beslut enligt ovan.”

Områdesnämnderna är dock inte kollegialt valda. Huvuddelen av ledamöterna i dessa organ är dekaner, och de sitter dessa nämnder i egenskap av chefer i linjen, inte i egenskap av kollegor. Att områdesnämnden delegerar vidare vissa frågor till dem som är experter är inte samma sak som kollegialt beslutsfattande.

Om Anders Hallberg verkligen menade allvar med uttalandet att det kollegiala beslutsfattandet är en grundbult i Uppsala universitet så finns i utredningens bilaga ett alternativt förslag som fortsättningsvis ger fakultetsnämnderna samma skydd som de fram till årsskiftet har via lagstiftningen. (Detta förslag vittnar för övrigt om att det är en splittrad grupp av tjänstemän som ligger bakom utredningen.) Det lyder: ”Fakultetsnämnderna ansvarar för forskning, utbildning, samverkan med omgivande samhälle och därtill hörande uppgifter. Fakultetsnämnderna ansvar omfattar verksamhetens kvalitet samt dess uppläggning …” Det är också det förslag vårt vetenskapsområde stöder.

Det är obegripligt att ett förslag som reducerar hjärtat i det kollegiala inflytandet, fakulteterna, till något som respektive vetenskapsområdets områdesnämnd ”ges möjlighet att delegera visst ansvar till” förs fram som huvudlinjen. Att en kollegialt vald rektor går i bräschen för ett förslag (från en oenig utredningsgrupp) som reducerar fakultetsnämnderna till något som snällt skall sitta och vänta på att en vänligt sinnad områdesnämnd delegerar frågor uppifrån, det ger inget större hopp om framtiden.

Vi väntar fortfarande på att få reda på vad det finns för skäl till den föreslagna förändringen. Inget annat skäl än större organisatorisk likformighet har hittills framskymtat. Och en sådan kan uppnås genom att återge fakulteterna deras roll inom de andra två vetenskapsområdena.

Vi väntar också på att få en förklaring på varför det är så bråttom? Om förslaget är så obetydligt och tekniskt till sin karaktär, varför är det så förtvivlat bråttom att genomföra det, trots att en tredjedel av universitetet skriker i högan sky i protest? Och vore det inte skäl att ta kritiken på allvar, när protesten kommer från sakkunniga inom områden som organisation, demokrati, rättssäkerhet och maktdelning?

Ylva Hasselberg
docent, ekonomisk historia
Sharon Rider
docent, filosofi
Alexandra Waluszewski
professor, företagsekonomi
UNT 7/10 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!