Fler studentbostäder med Alliansen

Vi tänker fortsätta montera ned de strukturella hinder som står i vägen för ett ökat byggande. Det skriver Oskar Öholm och Marta Obminska.

8 april 2014 10:57

När riksdagen i dag fattar beslut om propositionen Fler bostäder till unga och studenter innebär det ytterligare ett tydligt steg för att öka byggandet och minska regelbördan. De lagändringar vi nu genomför kan tydligt minska kostnaderna för de minsta bostäderna och säkerställa att fler studenter och unga får uppleva den trygghet som en egen bostad innebär. Det är en klok framtidspolitik som vi beklagar att delar av riksdagen i dag tänker säga nej till.

Ökat byggande är en av Sveriges verkliga framtidsutmaningar. Under mer än 20 års tid har vi bara byggt hälften jämfört med våra nordiska grannländer och under samma tid har vi sett en stark urbanisering där människor söker sig till jobb och utbildning i städerna. Vi tar den utmaningen på allvar och är mitt uppe i den största reformeringen av svensk bygg- och bostadspolitik i modern tid. Under våren fattar riksdagen en lång rad beslut som alla bidrar till det övergripande målet att korta tiden från idé till färdigt hus.

Vi välkomnar att fler väljer att läsa vidare på universitet och högskolor, men ser också utmaningarna det för med sig. Det är ett av skälen till att vi höjt studiemedlen i flera steg och så tydligt satt fokus på att bostäderna för unga måste bli fler och lättare att bygga. Under mandatperioden har vi bland annat avsatt ekonomiska resurser för att hjälpa kommunerna att hitta lämplig mark för studentbostäder, satsat 50 miljoner för utveckling av innovativt byggande för unga och dessutom skapat tryggare och mer transparanta regler för andrahandsmarknaden.

Ser man till den nya lagen om privatuthyrning visar statistiken att utbudet i till exempel Uppsala ökat med nästan 30 procent sedan den nya lagen trädde i kraft.

I dag går vi vidare med nya beslut i riksdagen. Det handlar dels om att göra saker här och nu, där utökad tid för tillfälligt bygglov gör att fler så kallade modulbostäder kan uppföras för att minska den akuta bostadsbristen. Dels handlar det om att ändra lagstiftningen för att få fram fler bostäder, till exempel genom dagens beslut där vi gör det möjligt att inreda vindsvåningar på upp till 35 kvadratmeter utan att behöva installera hiss. Uppsala är ett mycket bra exempel på där lagändringen kan ge nya små lägenheter i outnyttjade utrymmen i attraktiva lägen, nära kollektivtrafik.

Utöver lagändringarna fortsätter Boverkets arbete med att förtydliga och förenkla sitt regelverk. Det kommer bland annat att innebära att kraven på bostadsutformning förenklas och att det blir möjligt att bygga smartare och mer kostnadseffektivt än i dag. Dessutom ses bullerreglerna över på ett sätt som gör att enkelsidiga lägenheter kan byggas också i urbana och bullerutsatta miljöer. De beräkningar som Boverket har gjort visar att förslagen till förenklingar gör det möjligt att bygga studentlägenheter till 25 procents lägre kostnad än i dag.

Vi tänker fortsätta montera ned de strukturella hinder som står i vägen för ett ökat byggande och därmed ta striden mot dem som vägrar se problemen och bara ropar på subventioner. Med de beslut vi fattar i dag och under resten av våren kan fler vara med och bygga bostäder som studenter och unga har råd att efterfråga.

Oskar Öholm, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (M)

Marta Obminska, riksdagsledamot i civilutskottet (M), Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!