Fler ska välja tåg eller buss

Nu lägger vi fram ett nytt program för länets trafikförsörjning som syftar till att fler ska ta tåg eller buss i stället för den egna bilen, skriver Johan Örjes, Fredrik Ahlstedt, Robert Lemming och Petra Karlå.

18 september 2012 18:22

Fler ska vilja och kunna välja tåg eller buss i stället för den egna bilen.

Det är syftet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län som vi nu lägger fram. Vi vill med det skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i vårt län och med angränsande län som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Vi fortsätter därför att arbeta mot målet att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2020. Men detta är inte ett tillräckligt mål. Det gäller att hålla fokus på att öka resandet med buss och tåg i förhållande till biltrafiken.

Vi vill göra det lättare att välja tåg eller buss. Det får inte bli så att kollektivtrafiken ökar på bekostnad av till exempel cykling. Vi behöver också vara medvetna om att för vissa resor är bilen, framför allt om den inte körs på fossila bränslen, det mest hållbara alternativet. Men när det gäller de stora resandeströmmarna finns det mycket att tjäna på att få fler att ställa bilen och i stället välja kollektivtrafiken.

Vår inriktning i denna plan är därför attkollektivtrafiken kontinuerligt ska ta marknadsandelar från bilen.

En viktig del i detta är att människor ska känna att de kan lita på att bussen och tåget går och kommer fram i tid. När det gäller de stora stråken mellan våra större och medelstora orter i och utanför länet måste man också kunna lita på att trafiken finns kvar om ett, två eller fem år. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar vi nu de första stegen mot ett system med miniminivåer för utbudet av kollektivtrafik.

Om man bosätter sig på en ort ska man veta vilken kollektivtrafikstandard man minst kan förvänta sig. Här behövs ett fortsatt arbete innan vi är klara, men inriktningen är tydlig.

Kollektivtrafiken måste också tidsmässigt kunna konkurrera med bilen, åtminstone där det är många som reser. I många fall, där det finns tågtrafik, är det redan i dag i regel en tidsvinst att åka kollektivt jämfört med att ta bilen. Men även bussen behöver kunna köra snabbare, till exempel genom att stomlinjer kompletteras med direktlinjer och kollektivtrafiken på olika sätt prioriteras i städerna.

Uppsala län är inte bara storstad, utan ett län med väldigt skilda förutsättningar i olika delar av länet. Det är inte samma förutsättningar för kollektivtrafik i Åkerlänna som i Årsta. Att få en fungerande kollektivtrafik också där resandeunderlaget är litet är en stor utmaning.

Det handlar inte bara om ekonomi, utan också om miljö. Bussar med enstaka passagerare är inte ett ekologiskt hållbart resande. För att ge så många som möjligt god service vill vi därför lyfta fram behovet av flexibla lösningar.

Redan i dag finns det bland annat i Östhammar anropsstyrd trafik, då bussen bara går när det finns passagerare. Detta bör kunna utvecklas också i andra delar av länet.

Det måste också vara möjligt att resa för den som har svårt att röra sig, ser dåligt eller har nedsatt hörsel. Vi har kommit en bit på vägen med bland annat hållplatsutrop och lågtröskelbussar. Men vi behöver göra mer innan vi kan säga att det finns hela linjer som är fullt tillgängliga.

Vi presenterar nu en plan för en fördubblad kollektivtrafik som tar marknadsandelar från bilen. Ska det lyckas krävs också insatser från andra än landstingets kollektivtrafiknämnd.

De kommersiella företag som står för en viktig del av länets kollektivtrafik, staten med ansvar för utbyggnad och underhåll av järnvägar och vägar samt länets kommuner med ansvar för samhällsplanering och gator behöver alla ta ansvar för sin del i utvecklingen.

Tillsammans kan vi åstadkomma ett hållbart kollektivtrafiksystem som gör att fler i vårt län vill och kan ta tåget eller bussen i stället för bilen.

Johan Örjes (C )

ordförande kollektivtrafiknämnden

Fredrik Ahlstedt (M)

vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Robert Lemming (FP)

ledamot kollektivtrafiknämnden

Petra Karlå (KD)

ledamot kollektivtrafiknämnden

UNT 19/9 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!