Byggbrist flaskhals för utveckling

Om inte produktionen av fler studentbostäder underlättas blir bostadssituationen en flaskhals för Uppsalas utveckling. Det skriver Eva Åkesson, Fredrik Ahlstedt och Lisa Sennerby Forsse.

15 mars 2013 11:51

Det går bra för Uppsala. Kommunen växer, många vill flytta hit och leva sina liv här. Nya företag startar och arbetstillfällen skapas. Arbetslösheten i länet är lägst i landet. Uppsalas två internationellt framgångs­­rika universitet är viktiga motorer i Uppsalaregionen. Utbildningarna är starkt efterfrågade av studenterna, forskningsmedlen ökar och båda universiteten expanderar och bygger kontinuerligt nytt.

På fyra år har Uppsala universitets omsättning ökat med en miljard och antalet anställda har blivit 1 000 fler. SLU har under de senaste fem åren ökat, både vad gäller antalet studenter och anställda och satsar stort på sitt campus i Uppsala.

Det är en positiv utveckling som bidrar till hela regionens tillväxt. Vi ser också att byggtakten ökar, att fler byggföretag etablerar sig i staden och att intresset för Uppsala som bostadsfastighetsmarknad blir allt större. Men byggtakten och utbudet behöver trots detta öka.

Vi är många som har intresse av, och verkar för, en stabil bostadsmarknad där utbud möter efterfrågan. Men med den positiva utvecklingen följer ett ständigt ökat behov av bostäder.

För att hinna möta efterfrågan krävs flera aktörer, snabba processer och lättnader i regelverk. Förra året gjorde representanter för länets kommuner, byggföretag , bostadsbolag och universitet en utredning av bostadssituationen på uppdrag av landshövdingen.Det framkom att det behövs 25 000 nya bostäder för att möta långsiktiga behov och en rad hinder för bostadsbyggandet identifierades. Denna rapport överlämnades till bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsammans med förslag på åtgärder som skulle kunna råda bot på den stora bristen på ungdomslägenheter i Uppsala.

Signaler om att åtgärder ska vidtas har kommit, men att det kommer att ta tid. Vi menar att arbetet behöver påskyndas.

Vi arbetar proaktivt och strategiskt för att åstadkomma en stabil bostadsmarknad. I dagsläget finns över 6 000 byggrätter runt om i staden och nya detaljplaner motsvarande 3 000 bostäder per år kommer att antas. Även antalet studentbostäder har ökat de senaste fem åren. Enligt Boverkets kartläggning finns nu 39 per 100 studenter, vilket är fler än i övriga åtta större studieorter i Sverige.

Men det löser inte situationen i vår stad med två internationella universitet och ett livligt näringsliv. Bilden är mer komplex än så. Konkurrensen om toppforskare och internationella studenter, både svenska och internationella, är stenhård för stadens båda universitet. Sverige har tydligt uttalat ambitionen att hålla högsta internationella nivå inom en rad forskningsområden och utbildningar. Där är både Uppsala universitet och SLU med i matchen. Då blir även andra faktorer än universitetens kvalitet viktiga, såsom möjlighet att hitta lämplig bostad och en trygg och attraktiv stadsmiljö.

Internationella forskare kommer ofta med sina familjer och då är det andra bostäder som behövs. Utan ett bra erbjudande väljer forskarna ett annat lärosäte i världen. Detsamma gäller studenters val. Enkätstudier som gjorts med stadens internationella studenter, viktiga ambassadörer i sina hemländer, har visat att bostadssituationen upplevs som mycket bekymmersam.

Vi har ett aktivt samarbete med studentorganisationerna och byggbolag för att fler studentbostäder ska byggas. På Artillerigatan byggs för närvarande 245 nya studentbostäder. Möjligheten att bygga fler bostäder i Flogsta och i Rosendal utreds av kommunen, och studentnationerna diskuterar möjligheten att förtäta och bygga ut sina bostadsbestånd.

Men ska vi klara att nå upp till våra mål behövs även mod och vilja att vända på alla stenar på nationell nivå för att framför allt underlätta produktion av fler nya studentbostäder. Om inte detta sker blir bostadssituationen en flaskhals för Uppsalas utveckling.

Eva Åkesson
rektor Uppsala universitet
Fredrik Ahlstedt
kommunstyrelsens ordförande (M)
Lisa Sennerby Forsse
rektor SLU
UNT 16/3 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!