Alliansen satsar på familjen

I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige bör alla barn ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv. Samtidigt bör föräldrar kunna förena yrkesliv och familjeliv. Därför satsar Moderaterna och alliansregeringen på att stärka förutsättningarna för familjerna, skrivar Marta Obminska (M).

12 april 2013 13:42

Nyligen presenterades slutrapporten från Moderaternas arbetsgrupp Lika möjligheter för alla barn som fokuserar på barns uppväxtvillkor. I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige bör alla barn ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv. Samtidigt bör föräldrar kunna förena yrkesliv och familjeliv. Därför har Moderaterna och alliansregeringen genomfört flera reformer med syfte att underlätta vardagen för föräldrar och öka sannolikheten för en ljus framtid för barnen.

För en förälder kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop. För att skapa rätt förutsättningar för föräldrar att ordna sin vardag ska föräldrapolitiken präglas av ett flexibelt regelverk med fokus på ökad valfrihet.

Sedan förra året är det till exempel möjligt för föräldrar att vara föräldralediga och ta ut föräldrapenning samtidigt i upp till 30 dagar. Båda föräldrarna har bättre möjlighet att knyta an till det lilla barnet i lugn och ro. Dessutom vill alliansregeringen se över möjligheten för ensamstående föräldrar att överlåta en del av föräldrapenningen till en annan försäkrad samt låta föräldrapenningdagarna omfatta även äldre barn upp till tolv års ålder.

Vidare slopades kravet på att lämna frånvarointyg vid ansökan om tillfällig föräldrapenning vid årsskiftet. Detta förenklar hanteringen för såväl barnfamiljerna som huvudmännen på förskolorna och skolorna.

Det är viktigt att barnomsorgen anpassas utifrån föräldrarnas behov. I den nya skollagen står det att kommunerna ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn även utanför ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet och alliansregeringen har beslutat att tillföra stimulansmedel för det ändamålet. Uppsala är en av de kommuner som valt att utöka möjligheterna till barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis, för att fler föräldrar ska kunna arbeta på de tider som exempelvis sjukvården efterfrågar.

Sedan år 2011 har barn till arbetssökande och föräldralediga föräldrar i Uppsala dessutom rätt till 20 timmar i veckan på förskola i stället för 15 timmar. Detta ger arbetssökande föräldrar möjlighet att effektivare söka jobb på dagarna. Arbetsgruppen föreslår att barn i familjer med sociala problem och barn till arbetssökande föräldrar ska garanteras 30 timmar förskolevistelse i veckan. För barn i dessa familjer kan ett stabilt socialt sammanhang i förskolan betyda mycket för utvecklingen.

Goda uppväxtvillkor för barn är viktiga frågor för Moderaterna och alliansen. Av denna anledning har flera reformer syftat till att skapa bättre försörjningsmöjligheter för barnfamiljer, i synnerhet dem som har en utsatt ekonomisk situation.

Vid årsskiftet höjdes exempelvis grundnivån på föräldraförsäkringen, vilket framför allt underlättar för unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, som många studenter. Sedan tidigare har Alliansregeringen höjt såväl flerbarnstillägget, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna för familjer med många barn, som bostadsbidraget för barnfamiljer och det särskilda bidraget för hemmavarande barn.

I ett modernt välfärdssamhälle ska barn kunna ha goda uppväxtvillkor och föräldrar möjlighet till både arbetsliv och familjeliv. Ingen ska behöva fastna i utanförskap. Därför satsar Moderaterna och alliansregeringen på att stärka förutsättningarna för familjerna.

Marta Obminska
riksdagsledamot (M) för Uppsala län
UNT 13/4

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!