Strandskyddet syftar till att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten. Dessutom ska det skydda strandens växter och djur. Den som vill bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt begränsa allmänhetens tillträde till ett strandskyddat område måste därför begära dispens.
För tre år sedan förändrades strandskyddsreglerna. Möjligheten att bevilja dispens skulle anpassas till lokala och regionala förhållanden. Tanken var att det skulle bli svårare att få dispens från reglerna i områden med högt exploateringstryck samtidigt som det skulle bli lättare att meddela dispens i andra delar av landet där trycket var lägre. Förändring innebar också att kommunerna formellt gavs rätt att bevilja dispenserna. Tidigare låg denna kompetens på landets länsstyrelse. Genom delegation hade dock cirka 80 procent av dispensbesluten redan tidigare fattats på kommunal nivå.
Det fanns dock flera indikationer på att kommunerna inte klarade detta ansvar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket presenterade 2002 var endast 32 procent av besluten om dispens från strandskyddet välgrundade. Att kommunerna skulle ges ansvaret kritiserades därför i många av de remissvar som skickades in till miljödepartementet. Men protesterna klingade ohörda och kommunerna har föga förvånande fortsatt att utfärda dispenser på felaktiga grunder.

Nu flaggar miljöminister Lena Ek (C) för att reglerna i lagen måste ses över och förtydligas. ”Inte för att ändra fundamenta, utan för att förtydliga så att människor känner att lagstiftningen är tydlig och transparant och att man förstår vad vi är ute efter”, säger Lena Ek till Ekot.
Men det är inte lagreglerna det är fel på. De är utformade på ett tillräckligt tydligt sätt. Det är i stället själva handläggningen och viljan att följa den gällande regleringen som är bristfällig. Det grundläggande problemet är och förblir att många kommuner inte förmår att stå emot exploateringstrycket.
Det bästa skulle helt enkelt vara om regeringen helt enkelt inser att det här inte är en fråga som passar för kommunal handläggning och en gång för alla tar dispensrätten ifrån dem.