Socialdemokraterna och deras stödpartier har beslutat att avveckla och omorganisera Uppsalas undervisning i svenska för invandrare (SFI). Sättet de har gjort det på är det sämsta tänkbara.

I stället för att bygga vidare på den valfrihet och mångfald som finns i Uppsala vill man centralisera verksamheten till några få aktörer.

Det var Liberalerna (f d Folkpartiet) och alliansen som initierade arbetet med att göra SFI till en del av vuxenutbildningen. Som Wärnsberg med flera (UNT 16/12) beskriver är syftet med reformen att öka flexibiliteten, individanpassningen och effektiviteten i svenskundervisningen. Reformen stannar dock inte med riksdagens beslut i somras. Hur kommunerna genomför den spelar roll. Därför förvånar det att Socialdemokraterna så lättvindigt går fram med en omorganisation utan att noggrant beakta riskerna.

Det finns nämligen inget krav på att sfi måste upphandlas ihop annan vuxenutbildning så som de lokala socialdemokraterna vill. Tvärtom varnade den rödgröna regeringen för att gå den väg som Socialdemokraterna i Uppsala nu har valt.

I propositionen till utvecklingen av sfi larmar regeringen för att upphandling av kombinationer av SFI och andra komvux-kurser gör det svårare för små aktörer att vara med.

Med Socialdemokraternas beslut i förra veckan kommer de stora företagen premieras på de små aktörernas bekostnad. Mindre företag har helt enkelt inte kapacitet att tillhandahålla såväl svenskundervisning som vuxenutbildning på flera olika nivåer.

Att beskriva detta som ett större mått av flexibilitet och valfrihet är inget annat än en skönmålning. Den rödgröna versionen av valfrihet och flexibilitet – där ett fåtal stora, penningstarka aktörer gynnas – kan låta fin på pappret.

Resultatet av sådan centralisering har vi dock redan sett flera gånger genom historien: köer, byråkrati och sämre medarbetarskap.

Valfrihet för den enskilde och en mångfald av aktörer skapar kvalitet. När det finns valfrihet är brukarna oftare mer nöjda med verksamheterna. Medarbetarna hos de mindre aktörerna är också oftare nöjda med sina arbetsplatser, inte minst eftersom de har lättare att få en dialog med sin chef.

Liberalerna och alliansen är mån om att utveckla SFI och knyta samman svenskundervisningen med annan vuxenutbildning. Om detta är vi överens över blockgränsen.

Vi är däremot oroliga över Socialdemokraternas beslut att organisera svenskundervisningen så att endast stora företag kan vara med. Det finns andra vägar att gå.

Vi måste våga tro på den enskilda människan och ge varje individ makten att i så stor utsträckning som möjligt själv få bestämma över sin svenskundervisning. Att främja stora företag på bekostnad av mångfald och valfrihet är ett steg i en helt annan riktning. Det är för människan som systemen är utformade, inte tvärtom.

Benny Lindholm, 2:e vice ordförande (L) arbetsmarknadsnämnden