Uppsala är en fantastisk stad med en historia och anor som sträcker sig långt bakåt i tiden. Vi är världskända för vårt universitet, vi har nordens största domkyrka och vi har ett gediget arv efter Carl von Linné. Uppsala växer och expanderar såväl till ytan som i befolkningsmängd.

För 30 år sedan hade Uppsala kommun drygt 100 000 invånare. Om 30 år beräknas kommunen ha över 300 000. Därför behöver Uppsala utvecklas i en riktning som både tar hänsyn till stadens historia och att människorna ska vilja bo och leva här.

Det är rimligt att tala om vilka värderingar som vi vill att samhället ska präglas av och vilka värden utifrån mänskliga fri- och rättigheter som politiken ska ta sitt avstamp i.

Artikelbild

| Mimmi Westerlund (KD)

Här har både kommunen och dess invånare skyldigheter och rättigheter gentemot varandra att se till att de värderingar som eftersträvas också upprätthålls. Vår vision är att Uppsala ska vara Sveriges tryggaste kommun – från vaggan till graven.

Samhällskontraktet innebär att samtidigt som kommunen förbinder sig att ha välfungerande kärnverksamheter för invånarna så förbinder sig invånarna i sin tur att följa de lagar och riktlinjer som finns. På så sätt bygger vi en samhällsgemenskap tillsammans, med gemensamma värden som håller ihop vår kommun.

Inför valet prioriterar Kristdemokraterna tre områden – att Uppsalas familjer ges större frihet och möjligheter i sina liv, att Uppsala blir en tryggare stad att bo i och att Uppsala blir Sveriges bästa stad att bli gammal i.

1. Förskolan är viktig för att föräldrar ska kunna arbeta, och för att skapa en trygg barnomsorg med hög kvalitet. Därför vill vi minska barngrupperna i förskolan så att varje enskilt barns behov kan tillgodoses. Samtidigt ska vi inte ta ifrån familjer tryggheten att själva få bestämma hur de vill lösa barnomsorgen under de speciella första åren av barnets liv. Det är fel att från vänsterhåll omyndigförklara föräldrar genom att detaljstyra antalet föräldradagar som respektive vårdnadshavare ska få ta ut. Alla familjer ser olika ut och har olika behov, och det går inte att applicera en och samma standardiserade mall för alla. På samma sätt som familjerna själva ska kunna välja barnomsorg ska de också kunna välja boende. Vi vill därför skapa fler trädgårdsstäder och egnahemsområden så att fler kan få ett eget hus i stadsnära lägen. Vi vill dessutom ge bättre stöd åt barn med behov, exempelvis de som växer upp i familjer med missbruksproblem.

2. Fler och fler upplever en otrygghet i Uppsala. Endast varannan kvinna upplever sig trygg i sitt närområde. Utöver att vi vill inrätta fler ordningsvakter och installera fler trygghetskameror, så vill vi lyfta fram värderingar och normer som grund för samhällsgemenskapen. Det gäller för såväl skola, integrationsarbete, som för stadsplaneringen. Det finns många sätt att skapa goda bostadsområden och bygga bort otrygga miljöer. Målet måste vara att alla medborgare ska känna trygghet och säkerhet.

3. Våra äldre invånare i Uppsala är en viktig resurs i samhället. Vi behöver bidra till deras hälsa och förebygga ensamhet genom exempelvis fler seniorträffpunkter och genom en väl fungerande hemtjänst. När väl behovet av vård och omsorg uppstår förtjänar alla trygghet och värdighet. Människovärdet måste få stå i centrum. Genom att införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år och säkra tillgången på platser i senior- och trygghetsboenden bidrar vi till ett gott åldrande. Hemtjänsten behöver ses över med ny områdesindelning och förbättrad kvalitet med färre antal hemtjänstpersonal för varje enskild brukare. Vi kristdemokrater menar att när kommunen väljer att prioritera kommunala skrytbyggen, som stadshus, äventyrsbad och arenor, framför kommunal kärnverksamhet som äldreboenden och skolor, så innebär det en bortprioritering av dem som är i störst behov av hjälp.

Ett samhälle är inte bättre än dess värderingar. Det är vårt medmänskliga ansvar att se till att framtidens Uppsala byggs med goda värderingar och med människovärdet i centrum. Vår vision är ett ”tryggt Uppsala för dig och din familj”. Från vaggan till graven.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Mimmi Westerlund, ordförande Uppsala partiavdelning (KD)