Trygghet för Gottsunda

Vi behöver skärpa straffen för attacker mot båljuspersonal, skriver Mikael Oscarsson (KD).

27 juli 1916 11:14

Helgen den 16 – 17 juli var en kaosets helg i Uppsalas stadsdel Gottsunda/Valsätra. Bilar sattes i brand, stenar kastades och en utryckning som skulle tagit 4-5 minuter tog 20 minuter. En människa omkom också i spåren av allt detta. Om det beror på en fördröjd utryckning eller inte går bara att spekulera i. Men bara att en utryckning där liv står på spel fördröjs därför att några individer anser sig ha rätten att kasta sten mot blåljuspersonal är allvarligt.

Dessa 30-40 ungdomar, de flesta under 18 år, som utförde denna brottslighet måste få klart för sig att samhället inte accepterar detta och att det faktiskt får konsekvenser.De flesta som i vuxenlivet är tungt kriminella har börjat sin brottsliga bana tidigt i livet. Ju tidigare samhället reagerar desto större möjlighet att den brottsliga banan bryts. Det är därför viktigt att hitta nya och lämpligare påföljder för ungdomar som begår brott.

Kristdemokraterna har tillsammans med övriga alliansen föreslagit att domstolarna ska kunna utdöma helgavskiljning med elektronisk fotboja för unga mellan 15-18 år. Motionen röstades igenom av riksdagen i februari 2015. ”Påföljden ska kunna bestå av ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, förbud att vistas på vissa platser eller områden under vissa bestämda tider eller andra rörelseinskränkningar som kan antas vara brottsförebyggande”.

Men inget händer. Det har nu gått 18 månader sedan riksdagsbeslutet. Det är hög tid att justitieminister Morgan Johansson (S) tar sitt ansvar och levererar ett lagförslag som får träda i kraft innan årets slut!

Men det krävs fler åtgärder. Fler ungdomar bör dömas till ungdomstjänst - som bör ha en tydlig koppling till brottet. Och det är mycket viktigt att verkställigheten påbörjas snabbt efter att domen vunnit laga kraft. Kristdemokraterna anser att närvarande, engagerade och informerade vårdnadshavare är av yttersta viktigt. Grundregeln bör vara att den unges föräldrar inom tjugofyra timmar efter att denne har gripits för brott får information av polis och eller socialtjänsten.

Dagens regel om att vårdnadshavaren bara ska underrättas om rättegången räcker inte. Föräldrar till 15-18 åringar ska vara skyldiga att närvara vid rättegång. Förbyggande och tidiga insatser med fokus på individen måste prioriteras. Utöka samarbetet mellan polis, skola, kommunen och frivilligorganisationerna. Polis och socialtjänst som upptäcker unga som befinner sig i riskmiljöer bör kontakta föräldrarna för ett så kallat bekymrings samtal. Men polisens resurser måste också utökas.

Kristdemokraterna föreslår en rad åtgärder för att komma åt den typ av kriminalitet som uppvisats i Gottsunda och Valsätra:

1.Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Våld mot tjänsteman ska kunna leda till straff om minst sex månaders fängelse. I dag kan straffet för våld mot tjänsteman bli så litet som böter. Fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänst och hälso- och sjukvården, ska få ett starkare skydd mot angrepp. Samtidigt med detta vill vi införa en ny brottsrubricering: våld mot alarmeringstjänstpersonal. Brott som stenkastning mot exempelvis polis leda till skärpta straff. Att hindra utryckning ska givetvis kriminaliseras.

2.Fler poliser och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott. Polisen behöver en kraftig resursförstärkning för att klara av dagens och morgondagens utmaningar. Vi föreslår därför att 2000 fler poliser anställs till 2020. I huvudsak till ingripandeverksamheten och till brottsförebyggande arbete.

3.Avsätt 100 miljoner kronor per år från och med 2017 för en satsning på fler civilanställda hos polismyndigheten. På grund av utbildningens längd kommer fler poliser ut i tjänst först år 2018. När fler poliser behövs i yttre tjänst ska arbetstiden inte ägnas åt att sitta arrestvakt eller bemanna receptioner. Fler civilanställda poliser innebär också fler synliga poliser – särskilt i utsatta områden.

Att polisen, brandkåren och ambulansen kommer när de behövs är centralt för att upprätthålla säkerhet, lag och ordning och trygghet i samhället. Att samhället reagerar när en människa utsatts för våldsbrott, när ett hus brinner eller när en olycka inträffar är en förutsättning för ett välfungerande samhälle och för att värna medborgarnas tillit till centrala samhällsfunktioner. I dag ser vi hur den tilliten hotas när människor utsätts för brott, när vi har områden som till och med kommit att kallas ”no go zoner”.

Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av sin uppgift, att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.

Mikael Oscarsson
Riksdagsledamot (KD) för Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!