Stort behov av feminism i EU

EU måste stoppa det sexuella våldet och satsa på en feministisk säkerhetspolitik

7 mars 2019 01:00

I dag, på Internationella kvinnodagen, väljer många att skylta med jämställdhet, med jämlikhet, och med visionen om ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Tyvärr backas dessa ord sällan av handling. Vi ser det i lokalpolitiken, vi ser det i den nationella politiken, och vi ser det inom EU.

Mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. Bland kvinnor i EU som är äldre än 15 år har var tredje blivit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld.

Över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier, detta i huvudsak från män, vilket synliggjorts genom alla MeToo-upprop. Statistiken kommer från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Trots detta enorma säkerhetshot står det inte en rad skriven om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, som är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker. Det fysiska och sexuella våldet, som kvinnor möter på en daglig basis, är helt frånvarande i EU:s säkerhetsagenda.

Feministiskt initiativs EU-parlamentariker Soraya Post har under den gångna mandatperioden arbetat med en rapport om genomförandet av den europeiska skyddsordern (EPO).

Där blev det tydligt att EU-kommissionen och medlemsstaterna har misslyckats med sin uppgift att sprida information till och skydda individer, oftast kvinnor, som har utsatts för våld.

Våldsutsatta känner ofta inte till sina möjligheter och rättigheter. Den europeiska skyddsordern berättigar att en skyddsåtgärd som avgetts i ett EU-land ska kunna följa med vid flytt eller resa till ett annat EU-land, men våldsutsatta är sällan medvetna om den möjligheten. Detta visar på en försummelse från EU-kommissionen och från medlemsstaterna i fråga om mänsklig säkerhet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är eftersatt och säkerhetsproblemet negligeras.

FI kommer att fortsätta arbeta för att se till att alla EU:s medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen.

Konventionen är den första heltäckande juridiskt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är det mest genomgripande internationella fördraget och det första rättsligt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och som förbinder undertecknande parter att genomföra åtgärder för att skydda de utsatta, straffa förövarna och förhindra dessa brott.

Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU.

Under nästa mandatperiod vill vi också driva frågan om samtyckeslagar i hela EU, ta krafttag mot människohandel och sexuell exploatering, samt verka för rätten till fri och laglig abort i hela EU.

Grundprincipen med en samtyckeslag är att sex ska vara frivilligt. Det är ett fundamental feministiskt ställningstagande: rätten till självbestämmande över sin egen kropp, vilja och sexualitet. Om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Det ska helt enkelt vara förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja, eller aktivt visar att den vill delta. Feministiskt initiativ kommer att arbeta målinriktat för att EU, och alla EU:s medlemsländer, snarast ska införa en samtyckeslag.

Arbetet för att minska människohandel måste fokusera på att förändra en restriktiv migrationspolitik, samt diskriminerande och otrygga arbetsvillkor som gör att kvinnor och främst papperslösa har få, eller helt står utan, möjligheter att arbeta och försörja sig.

Arbetet måste också inriktas på att minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar.

Enligt UNODC är över 70 procent av de som utsätts för människohandel kvinnor och flickor. Papperslösa kvinnor och barn i EU är extra utsatta, inte bara på grund av att de är på flykt från förföljelse, hot, övergrepp, fattigdom, tortyr eller krig i länderna de flytt ifrån, utan även den även otrygga situation som medföljer papperslösas status i Europa. Därför måste en feministisk kamp mot människohandel gå hand i hand med kampen mot fattigdom och global ojämlikhet, för fred. Slutligen kommer vi självklart även att fortsätta driva frågan om fri och laglig abort.

De högerextrema och nationalistiska krafterna i Europa attackerar sexuell och reproduktiv hälsa, det måste få ett slut.

FI kommer att fortsätta att motverka dessa odemokratiska krafter såsom vi har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet, och fortsätta vårt arbete med att skydda allas mänskliga rättigheter. Vi kommer att fortsätta driva vår politik på lokal nivå, på nationell nivå och inom EU. För jämställdhet, med kärleken som drivkraft. I dag, imorgon, och alla andra dagar på året.

Lovisa Johansson, FI Uppsala

Stina Jansson, FI Uppsala

Merit Aguirre, FI Uppsala

Emil Karlsson, FI Uppsala

Carmen Blanco Valer, FI Uppsala

Hodan Dualeh, FI Uppsala

Charlie Strängberg, FI Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!