Det finns en bred majoritet i riksdagen för att strandskyddsreglerna måste reformeras. Precis som företrädare för MP påpekar i sin replik till oss (UNT 15/9), var det på 50-talet som strandskyddet började ta form.

Men sedan dess har både friluftslivet och Sveriges landsbygdsområden väsentligt förändrats. I vissa delar av landet finns kommuner med fler vattendrag än invånare. I dessa ser kommunala företrädare att dagens strandskydd utgör ett hinder för utveckling och för att kunna planlägga tomtmark i attraktiva områden. Så kan det inte fortsätta.

 

När regelverket inte gör skillnad på stränder i exploaterade skärgårdsområden och på mark vid vattendrag i inlandet långt från närmsta bebyggelse, riskerar det att tappa sin legitimitet.

Därtill är det orimligt att Uppsala kommun inte har fullt mandat att bevilja privata fastighets- och markägare möjligheter att uppföra sjöbodar, bryggor eller båtplatser. Vi i vår kommun måste själva kunna avgöra när bebyggelse eller etablering vid våra vattendrag påverkar biologisk mångfald eller allmänhetens rörlighet.

 

När landsbygdsföretagare finner att strandskyddet hämmar deras möjligheter att bedriva fiskecamps, arrangera vattensportsaktiviteter eller erbjuda fler former av övernattning, tycker vi i vårt parti att det är viktigt att anpassa reglerna och göra dem mer tillämpliga. Vi är övertygade om att det går att göra utan att göra avkall på miljö- och naturvärden.

 

Det är riktigt att Centerpartiet var drivande i att få med en strandskyddsreform i Januariavtalet. Runt om i landet har vi många aktiva kommunpolitiker som har behövt hantera de stelbenta reglerna, och som i sina beslutsprocesser tydligt sett behovet av en bred reform.

MP har länge motsatt sig alla former av förändringar och att decentralisera dispensbesluten, och sällan medgivit att det ens finns några problem med strandskyddet. Partiet röstade exempelvis mot att den kommunala nivån skulle få lite mer inflytande i den reform som riksdagen antog 2009.

Därför är det glädjande att MP nu i regeringsställning visar prov på att tänka om, och ställer sig bakom att aktivt bidra till en mer flexibel lagstiftning. Utifrån den utredning som nu tillsatts, är vi övertygade om att våra två gröna partier med våra respektive erfarenheter kan bidra till en välbehövlig modernisering av strandskyddet – i Sverige och i Uppsala kommun.