Slopat stöd till studieförbund slår hårt

Kultur- och fritidsnämnden i Heby kommun har tvingats dra in hela sitt kommunbidrag till studieförbunden, skriver företrädare för Uppsala läns bildningsförbund.

3 april 2019 12:00

Besparingen är en del i ett hårt åtgärdspaket som också inkluderar indragningar på personalsidan; stoppade inköp av teaterverksamhet och avslutat bidrag till den länsgemensamma konsertverksamheten.

Nämnden beklagar djupt de nödsakade ingreppen och hoppas vara tillbaka med någon form av bidrag till studieförbunden till 2021.

Givetvis måste en budget i balans prioriteras i kommunen men det är också viktigt att inse hur det äventyrar ett långsiktigt och verkningsfullt arbete. Inte minst när behovet av sammanhållning och öppna mötesplatser är betydande, i tider då ickedemokratiska krafter växer.

Studieförbundens uppgift är inte minst att vara möjliggörare för föreningars- och små sammanslutningars verksamhet. Det betyder att studieförbunden ofta fyller en sammanlänkande och betydelsefull funktion bland annat på orter där andra verksamheter, som banker och myndigheter dragit ner på lokal närvaro.

Under 2018 stod studieförbunden i Heby för 144 studiecirklar med 1 148 deltagare; 398 kulturprogram med 12 843 deltagare och hade samarbete med 44 olika föreningar.

(Samma siffra för hela länet var 7 866 studiecirklar med 53 408 deltagare och 16 202 kulturarrangemang med 695 676 deltagare och samarbete med 1 481 föreningar.)

Kommunala bidrag innebär, förutom tillgängliggörande av lärande, stimulerande upplevelser och möten för invånarna att de statliga anslagen till kommunen ökar.

För 2018 genererade det budgeterade kommunbidraget på 300 000 till studieförbunden i Heby kommun två till tre gånger den summan i statliga skattemedel till kommunen. I reda siffror innebar det cirka 750 000 kompletterande statliga skattepengar till Hebys invånares aktiviteter.

För närvarande pågår på många håll en successiv nedmontering av anslagen till studieförbundens verksamhet. På tjugofem år har kommunernas anslag till studieförbunden, nationellt, minskat med två tredjedelar. Regionernas och landstingens anslag har samtidigt minskat med en tredjedel.

Med statens ökade anslag på 8 procent under samma tid innebär det, i snitt, en total minskning med tjugo procent.

Studieförbunden har varit aktiva sedan 1903. Deras roll i den svenska demokratiprocessen har sedan dess varit betydande, för att inte säga avgörande. Riksdagens beslutade syften med stödet till folkbildningen är att:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

När stödet till folkbildningen stryps blir det också ett allvarligt ställningstagande som försvagar folkbildningens själva idégrund.

Nyligen tilldelade den välrenommerade musiktidningen Gaffa Sveriges studieförbund sitt redaktionella musikpris. I motiveringen skriver de bland annat att: ”I en tid när allt starkare grupperingar jobbar emot kultursatsningar påminns man av den grund som det svenska musikundret vilar på.” I Heby anordnades 39 studiecirklar på musiktema med 234 deltagare under 2018.

Sven-Eric Svensson, ordförande Uppsala Läns Bildningsförbund

Louise Michaelsson, vice ordförande Uppsala Läns Bildningsförbund

Unn Torell, samordnare Uppsala Läns Bildningsförbund

Anna Bjurvald, länsbildningskonsulent Uppsala Läns Bildningsförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa