Rösta för naturen

Arternas massutrotning hotar människans överlevnad, skriver fyra miljöpartistiska EU-valskandidater från Uppsala.

22 maj 2019 01:00

Idag firar vi den biologiska mångfaldens dag. En dag instiftad av FN för att uppmärksamma vikten av mångfalden av växter och djur på vår jord. En mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, grunden för vårt liv idag och i framtiden.

Den biologiska mångfaldens dag är viktig att uppmärksamma. För nu försvinner växt- och djurarter i rasande takt från jorden. Upp till en miljon av världens drygt åtta miljoner djur- och växtarter hotas av utrotning, enligt en ny omfattande FN-rapport. Vi befinner oss i en ny massutrotning, den sjätte i jordens historia. Den femte var när dinosaurierna dog ut.

Den nu pågående massutrotningen orsakas av oss människor. Genom vår livsstil förstör vi livsmiljöer som andra arter är beroende av. Ett ohållbart jord- och skogsbruk samt överfiske är akuta hot, men vi förstör också andra arters livsmiljöer genom utsläpp av föroreningar och kemikalier. Även klimatförändringar börjar bli en orsak till artutrotning.

Men varför bry sig om att några bin, grodor och fåglar försvinner från jordens yta? Eller små svampar, lavar och vattenorganismer knappt synliga för ögat?

En viktig anledning är att vi behöver dem för vår överlevnad. Som människor är vi beroende av fungerande ekosystem som hjälper oss att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. De olika arterna är delar i ett gemensamt system, alla med sin funktion. Utan dessa arter ingen mat på våra tallrikar, tyg till våra T-shirts och luft till våra lungor.

FN-rapporten visar att trenden i Sverige följer samma mönster som resten av världen. Endast 20 procent av våra naturtyper och 40 procent av de rapporterade växt- och djurarterna mår bra. Ett akut problem är det minskade antalet insekter och pollinerare. De är viktiga för nästan all matproduktion.

För bara några årtionden sedan blev vindrutan full med insekter om man körde bil genom Uppland en sommardag. Det blir den inte idag. Har du funderat på över vart de insekterna har tagit vägen?

Att hejda utrotningen är ett gemensamt ansvar för mänskligheten. För att kunna lyckas måste vi samarbeta över gränserna. Djur och växter rör sig och sprids mellan länder. Det som sker med en art i ett land påverkar möjligheten att bevara arten i andra länder. Därför är artbevarande en gränsöverskridande miljöfråga. Och därför måste vi fatta beslut gemensamt om att skydda växter, djur och deras livsmiljöer.

EU kan fatta sådana beslut. EU har två viktiga naturlagar om skydd av arter och deras livsmiljöer: fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Tack vare dessa lagar har EU:s medlemsländer pekat ut ett stort antal naturområden, så kallade Natura 2000-områden, som ska bevaras för framtiden, som ett nätverk av livsmiljöer. I Sverige har Miljöpartiet i regeringställning till exempel skyddat den av kalkbrytning hotade Ojnareskogen på Gotland som ett Natura 2000-område. Och vi har mer än fördubblat statens anslag till skydd av värdefull natur.

Tack vare EU:s naturvårdslagar kan medlemsländerna inte tillåta jakt hur som helst på hotade arter. Det är både viktigt och bra. Det är till exempel anledningen till att vi i Sverige inte får ha licensjakt på varg.

Många svenska partier vill urholka EU:s naturvårdslagar, så att skyddet för naturen och arterna försvagas. Det är en farlig väg att gå. EU bör istället sätta ytterligare press på de länder som inte följer lagarna. Vi vill också att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska integreras i samtliga politikområden som påverkar naturmiljön.

Vi anser också att EU bör satsa mer pengar på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden. Vi vill också se att en större del av EU:s jordbruksstöd går till miljöåtgärder i jordbruket.

EU fattar också beslut om fiskekvoter och kemikalielagstiftning. Även här finns det starka krafter för att motarbeta hållbara fiskekvoter och förbud mot bekämpningsmedel, som innehåller farliga ämnen som till exempel glyfosat och neonikotinoider. Det behövs många gröna röster i EU för att det arbetet ska gå åt rätt håll.

Växterna och djuren har ingen rösträtt. Men det har du. En röst på Miljöpartiet är en röst för alla arter som hör hemma i EU-länderna. Använd din röst i valet till Europaparlamentet 26 maj. Rösta för framtiden. Rösta för naturen. Rösta på Miljöpartiet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pär Holmgren Jenny Lundström Wanja Kaufmann Jacob Risberg