På torsdag den 25 oktober kommer Plan- och byggnadsnämnden rösta om ett kompromissförslag för Blodstensskogen, som tyvärr fortfarande innebär att större delen av skogen ska skövlas. Än så länge handlar det bara om att skicka ut kompromissförslaget på en ny granskning där närboende, allmänheten och organisationer kan skicka in yttranden, men den information som når oss är att Erik Pelling och Socialdemokraterna driver på för att få planen godkänd innan årsskiftet, det vill säga innan den nya nämnden tillträder efter valet.

Förutom att en godkänd plan skulle innebära att skogens ekologiska och sociala värden till största delen tillintetgörs, så är också själva processen allt annat än vad man skulle önska av den kommunala demokratin.

I skrivande stund har ledamöterna i Plan- och byggnadsnämnden inte fått tillgång till handlingarna som det är tänkt att de ska rösta om. Många av ledamöterna vi kontaktat vet inte ens att ärendet kommer att tas upp på nämndens möte på torsdag. En viss förvåning har också uttrycks över att nämnden tar upp en sådan kontroversiell detaljplan när ett maktskifte är nära förestående.

Omröstningen kommer, så vitt vi förstår, att bli mycket jämn. Varje röst räknas och varje enskilt mandat kan vara det som avgör om Blodstensskogen får stå kvar, till glädje för oss människor, den biologiska mångfalden och klimatet eller om vad som helst kan offras för att uppnå goda relationer med byggherrar, lite klirr i kassan för Uppsala kommun och runt hundra lägenheter.

Redan nu har 1700 personer skrivit under namninsamlingen för att göra Blodstensskogen till ett naturreservat och parti efter parti väljer att ta ställning emot skövlingen. Det vore inte konstigt om exploateringsförespråkarna plötsligt börjar känna sig pressade. Kanske är det därför planen till varje pris ska igenom inom årsskiftet?

Nu riktar jag en vädjan till Plan- och byggnadsnämnden: Rädda Blodstensskogen! Eftervärlden kommer att tacka er.

Sandra Hellstrand

Initiativtagare till nätverket Rädda Eriksbergs skogar