Äntligen har det börjat röra på sig i frågan om konstmuseets vara eller inte vara på slottet. Och det snabbt dessutom! För ett år sedan kunde kommunens externa utredare, Jane Nilsson från Malmö, presentera en förstudie i vilken hon bestämt rekommenderade att museet lämnar Slottet och flyttar ner på stan. Nu har kommunen tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp som ska titta närmare på frågan och redan i juni komma med förslag på var museet i så fall ska placeras. Märkligt nog har Konstens Hus Nu, som drivit frågan i tio år, ingen representant i arbetsgruppen. De vackra orden om transparens och medborgarinflytande gäller tyvärr inte alltid i praktiken.

Det är tre olika lägen som nu ska upp för bedömning. Två av dem, kvarteret Hugin och Ångkvarnen förordas av Jane Nilsson själv medan det tredje, en utbyggnad av det nuvarande museet på Slottet, är framtaget av Statens Fastighetsverk.

Läge nr 1: Kvarteret Hugin.

Kvarteret Hugin, där bland annat Skatteverket ligger i dag, är utan tvivel ett intressant läge med stor potential. Man bör dock tänka utanför de ”tårtbitar” som illustrerar förslaget i förstudien. Ett konstmuseum i fonden av Kungsängsgatan, en av huvudaxlarna i drottning Kristinas stadsplan från 1643, är definitivt en spännande tanke. Väl synligt från Stora Torget skulle det både vara lätt att hitta och ligga bra till för allmänna kommunikationer.

Det skulle dessutom bidra till en välbehövlig utvidgning av stadskärnan och en kulturell uppgradering av hela området kring nedre Kungsängen och den nya Industristaden, stadsdelar som i dag är underförsörjda på publika byggnader.

Ges museet en andra framsida mot Strandbodgatan, vilket också Jane Nilssons skisser antyder, skulle även denna gata, precis som Kungsängsgatan, kunna få ett verkligt lyft och utvecklas till den esplanad som det redan finns ansatser till.

Läge nr 2: Ångkvarnen.

Ett konstmuseum i Ångkvarnen skulle i Jane Nilssons tappning bestå av det gamla tegelmagasinet i hörnet av Islandsgatan och Östra Ågatan kombinerat med en ny byggnad med huvudfasad mot lilla Islandsgatan. Så placerat skulle emellertid museet hamna alldeles för undanskymt till. Frågan är också om inte läget är alltför perifert i förhållande till stadskärnan.

Skulle man ändå överväga en placering i Ångkvarnen bör man i stället titta på de två större tegelbyggnaderna intill, den så kallade Makaronifabriken och Jästfabriken. De är inte bara bättre exponerade i stadsbilden, de skulle med ganska enkla ombyggnadsåtgärder kunna erbjuda närmast idealiska möjligheter för ett konstmuseum. Ett djärvt arkitektoniskt tillägg som kopplar ihop de bägge byggnaderna och sticker ut i Årummet skulle kunna bli det spännande tillskott som lyfter museet.

Dessutom skulle man här faktiskt få plats med hela det kluster av olika kulturyttringar som ibland har efterlysts i debatten: ett Dansens Hus, ett Industrimuseum med flera.

Läge nr 3: Uppsala slott.

Av någon anledning finns också ett utbyggnadsförslag av det nuvarande konstmuseet i Slottet med bland de tre förslag som styrgruppen ska bedöma. Uppsala slott är och förblir emellertid fel plats för ett konstmuseum. Det avsides läget och den barriär som utgörs av den långa branta backen består. Efter att grundligt ha utrett frågan är Jane Nilssons rekommendation entydig:

Bygg nytt och flytta ner på stan! Vi kan bara hålla med.

Ytterligare ett läge: Hamnplan.

I sin förstudie pekar Jane Nilsson faktiskt ut fyra möjliga lägen, förutom Slottet, för ett nytt konstmuseum. Det märkliga är att hon inte ens nämner det förslag som Konstens Hus Nu fört fram i alla år, nämligen Hamnplan vid Fyrisån. En vackrare plats för ett konstmuseum låter sig svårligen hittas, och här skulle det passa perfekt in i kommunens ambitioner att bygga ut Årummet, stans finrum, till ett promenad- och kulturstråk. Förutom att det skulle annonsera sig väl i stadsrummet skulle det ligga på kommunens egen mark, en avsevärd kostnadsfördel. Det är ett märkligt faktum att man från kommunens sida aldrig har visat något intresse för detta förslag.

Om det finns något läge för ett framtida konstmuseum som är värt att titta närmare på så är det detta!

… och ytterligare ett: Hamnplan och Hugin!

Avslutningsvis vill vi peka på ännu en möjlighet. Om man placerade konstmuseet i den sydvästra delen av kvarteret Hugin, i den del som ligger ner mot Östra Ågatan och Fyrisån, skulle man kunna uppföra en utställningshall på Hamnplan och förbinda de båda byggnaderna med en gångtunnel och/eller gångbro över gatan. En sådan mindre byggnad med plats för utställningar, ett kafé och kanske en vinbar, skulle ta en avsevärt mindre del av Hamnplans yta i anspråk samtidigt som museet därigenom skulle ha kvar många av det ursprungliga förslagets fördelar.

Runt om i världen har man under de senaste decennierna låtit uppföra en rad anslående och spektakulära museibyggnader, vilka gjort stor succé och i många fall snabbt blivit ikoner för de olika platserna i fråga. Neue Staatsgallerie i Stuttgart, Tate Modern i London och Guggenheim i Bilbao är några välkända exempel.

Allt talar för att även Uppsala borde få ett konstmuseum av samma höga klass.

För att ge frågan en ordentlig genomlysning uppmanar vi därför kommunen att ta initiativ till en internationell arkitekttävling.

Låt sedan de tävlande välja mellan Hamnplan, kvarteret Hugin och Ångkvarnen samt en kombination av de båda förstnämnda enligt ovan!

Tomas Klang, Staffan Lövgren, PO Sporrong

medlemmar i Konstens Hus Nu