Osund stress för studenter

Dålig planering och frånvaro av riktlinjer skapar en orimlig situation för studenter som följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skriver Caisa Lycken (bilden), Linn Larsson Ingwall, Frida Blankenau, Moa Svensson, Miléne Fernandez och Björn Eriksson.

12 maj 1916 15:30

För många studenter på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet är den kliniska utbildningen första mötet med en möjlig framtida arbetsplats och utgör ett viktigt inslag i undervisningen. Under handledning av en yrkesverksam personal får det som studerats i teorin nu testas i praktiken. Den kliniska utbildningen är inte bara nödvändig för studenternas utbildning, den ger även fördelar för landstinget som då kan kvalitetssäkra studenternas kunskaper och utveckla utbildningen så den förhåller sig nära verkligheten.

Men det är inte helt oproblematiskt när studenter lämnar föreläsningssalen för att delta i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Samtidigt som arbetet kring samordningen blir allt bättre får vi rapporter om många arbetsmiljöproblem ute på VFU-platserna. Arbetstidslagen gäller i regel för praktikanter som för sin utbildning deltar i arbetet på ett arbetsställe, men den paragrafen har till synes blivit bortglömd på många utbildningar med obligatorisk praktik.

Det är ett allvarligt problemen är att studenter schemaläggs över 40 timmar i veckan, både från ett pedagogiskt samt juridiskt perspektiv. Kraven på närvaro är dessutom så hårda att ingen eller väldigt få sjukdagar kan tas ut utan att VFU:n måste kompletteras. I samverkansavtalen mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län står det tydligt att en arbetsvecka inte ska överstiga 40 timmar. Detta är i enlighet med arbetstidslagen men utöver den planerade arbetstiden tillkommer teoretiska uppgifter och ibland lång restid för studenter. Detta innebär i realiteten att arbetsveckan överstiger de avtalade 40 timmarna.

Visserligen erbjuds vissa studenter kortare arbetsdag för att kunna åka hem tidigare, men med den lösningen följer förlorade kliniska utbildningstimmar som kan komma att behöva kompletteras senare. När vi och studenter påtalar stressen vid VFU möts det av argumentet att studenter måste lära sig arbeta under stress för att vara förberedda på yrket. Detta argument är ihåligt och påvisar bristande förståelse och insikt i hur studenter mår i dag. Förmodligen finns det redan tillräckligt mycket stress att möta i de 40 timmar som en regelrätt arbetsvecka ska utgöra.

Vidare är det även svårt för studenter att i rimlig tid planera inför sin VFU. Universitetet har riktlinjer för studenters arbetsvillkor som dikterar att ett översiktligt schema med uppgifter om obligatorisk undervisning samt examinerande moment ska finnas senast fem veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart. Detta appliceras dock inte på den obligatoriska VFU:n och vi borde verkligen diskutera varför så inte är fallet då dessa undervisningsmoment ofta kräver större planering av studenterna än en vanlig salstentamen. Givetvis innebär detta onödig en stress för studenterna som enkelt skulle kunna minimeras om praktisk information når ut inom skälig tid.

För att kunna tillgodogöra sig den utbildning studenterna får på VFU-platsen krävs en bra arbetsmiljö. Tyvärr ger deras första kontakt med arbetsklimatet en osund relation till arbetsmiljöfrågor, där stress och övertid känns som en självklarhet. Vi är medvetna om vikten av att studenter är väl förberedda på vad som kommer att krävas av dem efter examen ute på arbetsplatsen, men det bör göras en diskrepans mellan att få uppleva stressen i sitt framtida yrke och den stress som är orsakad av undermålig planering, brist på information och frånvaro av riktlinjer. Därför ser vi gärna att Uppsala universitet dels sammanställer officiella riktlinjer gällande VFU, men även respekterar arbetstidslagen och studenternas rätt till en stabil arbetsmiljö. På så sätt bibehåller vi en god utbildningskvalité, men undviker även att våra studenter tröttnar på sitt yrkesval innan de ens tagit examen.

Caisa Lycken
Ordförande Uppsala studentkår

Linn Larsson Ingwall
Ordförande Medicinska sektionen Uppsala studentkår

Frida Blankenau
Ordförande Medicinska studierådet

Moa Svensson
Ordförande Sjuksköterskestudenter i Uppsala

Miléne Fernandez
Ordförande Läkarförbundet Student Uppsala

Björn Eriksson
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!