Nästan 70 procent av all export från Sverige går till ett EU-land. 600 000 jobb i Sverige är beroende av slutlig efterfrågan på EU:s inre marknad. Öppenhet, fri rörlighet och en fri och rättvis handel gynnar svensk ekonomi och sysselsättning. Det är fakta som vi kanske inte tänker på så ofta, men som vi borde prata om desto mer.

EU-valet 26 maj handlar om vilken inriktning EU bör ha. Ska vi ha ett fortsatt öppet och demokratiskt europeiskt samarbete eller ett Europa där protektionism, nationalism och främlingsfientlighet tar över? Ska EU ha en social dimension eller ensidigt fokusera på ekonomi och handel? För TCO är svaret enkelt. Vi vill ha ett öppet Europa som sätter medborgarna i främsta rummet.

Vår utgångspunkt inför valet är att lyfta viktiga frågor och områden som vi ser behöver utvecklas för att EU-samarbetet ska bli en ännu starkare kraft för hållbar tillväxt. Vi vill ta bort hinder för arbetstagare, studenter och seriösa konkurrenskraftiga företag på EU:s inre marknad. Samtidigt värnar vi konkurrens på lika villkor, social trygghet och driver på för en hållbar utveckling som gynnar alla medborgare såväl i Sverige som i övriga Europa.

Ett konkret exempel där EU kan göra mer för att förbättra den fria rörligheten för oss som jobbar är att se till att ta bort onödiga hinder att arbeta i andra länder. Ett sådant exempel är att många EU-länder idag reglerar yrken som inte behöver vara reglerade. Att ett yrke är reglerat innebär att den som ska arbeta måste ha vissa bestämda kvalifikationer och kunna visa det exempelvis genom en examen. Idag finns över 6500 reglerade yrken i EU:s medlemsländer. Det kan jämföras med ca 120 stycken i Sverige.

Ibland finns det självklart ett behov av sådana regleringar så som för exempelvis läkare och sjuksköterskor med hänsyn till patientsäkerhet. Men det finns många yrken i Europa som regleras helt i onödan och som fördröjer eller i vissa fall hindrar arbetstagare från att nyttja sin fria rörlighet och kunna arbeta inom dessa yrken i ett annat land.

Det kan till exempel bero på långa handläggningstider eller komplicerade procedurer för erkännande. Ett sådant exempel kan vara en svensk ingenjör som vill arbeta i ett annat EU-land och som behöver genomgå en tidsödande handläggningsprocess.

År 2018 antogs ett EU-direktiv som syftar till att på sikt minska antalet reglerade yrken. Nu måste EU säkerställa att medlemsländerna också lever upp till det och se till att det blir verklighet att kunna röra sig fritt och arbeta i andra länder.

TCO-förbunden samlar mer än 1,4 miljoner tjänstemän. Bland medlemmarna finns det ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för personer inom EU. De vill dessutom att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. Detta är frågor som ledamöterna i Europaparlamentet aktivt kan driva i förhandlingar med medlemsstaterna och EU-kommissionen. Det spelar därför roll vilka politiska företrädare som sitter i parlamentet.

Det behövs engagerade svenska Europaparlamentariker på plats i Bryssel och Strasbourg som lyfter stora som små frågor. Därför är det så viktigt att så många som möjligt tar sig till valurnorna den 26 maj för att rösta på vilket EU vi vill se utvecklas framöver. De politiker vi lägger vår röst på är de som kommer vara med och påverka utvecklingen inom EU och resten av Sverige.