Myggplågan måste få långsiktig lösning

Det är ett mycket välkommet besked att regeringen nu beslutat att öka årets anslag till bekämpning av stickmyggan med 5 miljoner kronor.

25 juni 2015 09:17

Med den rödgröna regeringens beslut ser vi ut att kunna klara en dräglig situation för boende i de stickmyggsdrabbade områdena kring Nedre Dalälven denna sommar.

Men frågan måste nu få en långsiktig lösning. Vi kan inte varje sommar ha en ny diskussion om vilket ansvar som åvilar staten och vilket ansvar som åvilar kommuner och regioner, så som varit fallet inte bara i år utan även under hela alliansens regeringstid.

Visserligen är det så att en god boendemiljö i första hand är en kommunal fråga. Men när nationella intressen hindrar lokala lösningar måste vi höja blicken och arbeta tillsammans över administrativa gränser.

Flera saker talar enligt vår mening för att statens ansvar för frågan måste definieras tydligare och inte begränsas till att handla om medfinansiering.

Vattenkraften är en sådan fråga där riksintressen försvårar lokala verkningsfulla åtgärder. Regleringen av vattenflöden och/eller dikning skulle kunna vara möjliga lösningar, men skulle riskera att minska förutsättningarna för Natura 2000-området.

Vilken metod som används för myggbekämpningen kan inte vara en politisk fråga.

Den politiska avvägningen måste handla om att fördela ansvar mellan instanser och tillse att det finns ekonomiska resurser för att finansiera myggbekämpningen.

Metodval måste däremot biologer och ekologer stå för.

Alternativ till nuvarande myggbekämpningsmetod finns i sikte, men kräver ytterligare forskning – vilket också talar för ökat statligt engagemang. SIT, utsättning av steriliserade hannar som tränger undan de fertila hannarna, och ser till att det inte blir fler befruktade ägg, kan vara en sådan framtida lösning, men knappast en lösning som uppnås enbart med ett regionalt engagemang.

Skiljelinjerna i myggbekämpningsfrågan har aldrig gått mellan olika partier. Lokalt är politiker från de mest utsatta områdena i alla partier överens om problematiken, och på motsvarande sätt har förståelsen från regeringshåll varit svag oavsett regering.

Kanske är det så att man måste uppleva stickmyggsinvationen själv för att kunna leva sig in i den.

Vi regionala företrädare för Miljöpartiet och Socialdemokraterna i riksdagen är därför väldigt nöjda med att den dialog vi haft med Miljödepartementet har givit snabbt resultat i år. Men för att säkerställa en långsiktig lösning, som står emot skiften av majoriteter, välkomnar vi nu ett samarbete med allianspartierna i frågan. Ambitionen måste vara att gemensamt definiera ansvaret mellan stat och kommuner i frågan, och att tillse att ramar för finansiering finns framöver. Lyckas vi inte med det riskerar årets framgång efterföljas av en lika frustrerande situation nästa vår.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP)

Sanne Eriksson, riksdagsledamot (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!