Modern kunskapsskola

Skickliga lärare, modern inlärning som går i takt med samhällsförändringarna och en trygg skolmiljö skapar förutsättningarna för en modern kunskapsskola, skriver Marta Obminska (M).

18 augusti 2015 11:21

Den här veckan går Uppsalas elever till skolorna efter sommarlovet. En del av dem för allra första gången. Under Moderaternas och alliansens ledning läsåret 2013/2014 hamnade Uppsala kommuns grundskolor bland de bästa skolorna i landet i Sveriges Kommuner och Landstings ranking. Förklaringen är ett uthålligt arbete med fokus på ledning, styrning och måluppfyllelse. Vi tror dock att våra skolor kan bli ännu bättre.

Vi moderater utvecklar vår politik både lokalt och nationellt för att skolan ska ge alla barn kunskap och en ärlig chans i livet. En skola med ett tydligt kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle.

För oss är det även självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential. Nationellt fokuserar vi på tre områden som vi tror utgör grundstenarna för en modern kunskapsskola; skickliga lärare, modern inlärning och ökad trygghet.

Skickliga medarbetare är varje skolas enskilt viktigaste resurs. Vi vill lyfta fram kompetenta lärare och se till att rätt kompetens finns på rätt plats. Forskning visar att ingenting är så betydelsefullt för elevernas resultat som skickliga lärare som bedriver undervisning av hög kvalitet. Att försöka detaljstyra skolan och som politiker lägga sig i hur saker ska göras i klassrummet är förödande för professionen.

Lärarna har ansvaret och ska också få förtroendet att leda och utveckla undervisningen.

Lärarnas status måste höjas, Moderaterna har fem förslag för hur vi kan nå dit.Vi vill införa lämplighetstest på lärarutbildningen. Dessutom vill vi utveckla utbildningen med bland annat ledarskap och digital kompetens. Vi vill även öppna upp för att tillåta fristående lärarutbildningar. Sedan ska alla lärare ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. Vidare vill vi att Skolverket ska vara en skolutvecklingsmyndighet med permanent uppdrag att utveckla alla ämnen.

Kunskapsuppdraget är det primära samtidigt som vi måste bli bättre på modern inlärning.

I det ligger att främja skolutvecklingen så att även skolan och klassrummet går i takt med samhällsförändringarna i stort. Vi behöver bli bättre på både kunskap och på att använda teknik i skolan. Vi har därför föreslagit att elever ska få programmering på schemat redan från årskurs ett.

Programmering ska bli ett tydligare inslag i bland annat matematik- och teknikundervisningen.

I dag ligger svenska åttondeklassares kunskaper under genomsnittet i OECD när det gäller matematik. Bristande matematikkunskaper är inte bara problematiskt för den enskilde eleven, det är också till nackdel för Sverige som land. Vårt näringsliv och vår konkurrenskraft är beroende av medarbetare med goda kunskaper i matematik. Sedan hösten 2013 får elever i årskurs 1–3 en matematiktimme mer i veckan jämfört med tidigare. Detta var ett viktigt första steg som alliansregeringen tog. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och även utöka undervisningstiden i matematik i årskurs 7–9 med en timme i veckan. Alla elever har rätt till likvärdiga förutsättningar samt till det stöd som de behöver för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Dessutom ska varje elev få rätt stöd i tid. Moderaterna vill se till att det särskilda stödet byggs ut i grundskolans lägre årskurser. Tidiga insatser är avgörande om man ska förebygga att elever halkar efter och för att skapa mer lugn och ro i klassrummet.

Ökad trygghet behövs i skolan. Ingen elev ska behöva känna sig otrygg eller osäker i skolan. Tyvärr är det inte så idag och det är helt oacceptabelt.

Vi vill att skolan ska vara en trygg miljö där varje elev kan koncentrera sig på att lära sig nya saker och skaffa sig nya vänner. Mobbning är ett utbrett problem i skolan. Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt så inkräktar de också på lärandemiljön i skolan. Skolan måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot mobbning. Vi kommer alltid att ta den utsatte elevens parti. Det är inte den som utsätts för mobbning som ska behöva byta skola för att göra sig fri från sina plågoandar.

De flesta skolor i Sverige är bra men det finns skolor som tyvärr är mindre bra. I första hand ska skolor med stora behov av åtgärder kunna skriva ett ”kunskapskontrakt” med Skolverket, vilket kan innebära stöd i form av lärarhandledning och förstärkt elevhälsa. Moderaterna har även föreslagit att det ska finnas en möjlighet för staten att via Skolverket, som en sista utväg, ta över huvudmannaskapet för dessa skolor. Det skulle i så fall handla om skolor som ligger på nivåer med 50–70 procent av eleverna som inte är behöriga till gymnasiet.

Med fokus på skickliga lärare, modern inlärning och ökad trygghet kommer Moderaterna att arbeta för att skapa en modern kunskapsskola för våra elever som ska klara framtidens utmaningar.

Marta Obminska (M), kommunalråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!