Migrationsverket och barnperspektivet

Migrationsverket har, i strid med svensk lag, börjat bortse från barnens skyddsbehov vid beslut i asylärenden, skriver nio debattörer.

9 oktober 2013 16:00

Enligt svensk lag skall barnens situation särskilt beaktas när Migrationsverket behandlar asylärenden. Sverige har undertecknat FN-stadgan om barnens rätt. I Svensk lag formuleras detta så : ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver” (Utlänningslagen 1 kap, 10 §).

Migrationsverket har emellertid nu börjat bortse från hänsyn till barn vid handläggning av invandrarärenden. Man har infört en ny skarp lagtolkning av Utlänningslagen som ger dem som varit gömda förbud att återvända inom en period på vanligen 2 år. Den som har ett återreseförbud kan inte längre få arbetstillstånd. Riksdagsledamoten Ismail Kamil yttrar i ett pressmeddelande att Migrationsverket med sin nya lagtolkning går emot överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om en öppnare attityd till asyl- och arbetssökande som kommer till Sverige.

Den nya hårda lagtillämpningen drabbar många barn med rent katastrofal effekt. Detta blir glasklart i fallet med familjen Xhixho, som redan uppmärksammats av UNT. Familjen har varit gömd under en kort tid, men har inte annars skadat Sverige. Tvärtom har man arbetat för sitt uppehälle, betalat skatt och på allt sätt sökt anpassat sig till landet. Här är en familj som verkligen kommit för att leva här, arbeta och bidra till samhället. Migrationsverket erkänner att Xhixhos uppfyller kraven för att få arbetstillstånd. Migrationsdomstolen dömde familjen till utvisning med återvändandeförbud på 2 år. Arbetstillstånd ges alltså inte.

Utvisningen drabbar framförallt familjens fyra barn, 5 till 11 år, tungt. Deras situation har blivit ytterst problematisk. De kom till Sverige allvarligt skadade av stressen från en långdragen flyktsituation. Efter fyra år i Sverige har barnen anpassa sig till svensk skolgång och svenska förhållanden och är aktiva i sport, scouting och andra aktiviteter. De utvisas nu till Albanien där de aldrig bott. De kan inte ens språket. Migrationsverket skapar genom sin nya hårda lagtolkning en situation som blir direkt skadlig för dessa redan utsatta barn.

Men den nya tillämpningen av utlänningslagen skadar inte bara familjen Xhixhxo, den kommer också att skada många barn i andra familjer. Det hjälper inte att Sverige har en institution kallad Barnombudsmannen. BO får inte agera i enskilda fall och kan inte heller ge några råd för hur man skall handla i en situation som den här.

Det finns ingen rimlig jämvikt mellan brottet och straffet i den här domen. Carl Bexelius, biträdande rättschef vid Migrationsverket, förklarade vid en hearing att utvisningen och återreseförbudet inte heller främst skall ses som straff. Syftet är snarare att avskräcka flyktingar och andra från att gömma sig eller att inte följa myndigheternas anvisningar. En familj med fyra barn offras för att Migrationsverket vill demonstrera faran av att vara gömd!

Migrationsverket måste förklara sig.

1. Vad där anledningen till denna nya hårda tillämpning av utlänningslagen?

2. Varför genomförs den just nu?

3. Hur har Migrationsverket undersökt konsekvenserna för barnen Xhixho vid utvisningen?

4. Hur ser Migrationsverket på grundregeln i barnkonventionen?

Olle Christoffersson

pastor, teol dr

Jonas Nordström

arbetsgivare

Ivan Magnusson

före detta socialdirektör

Rolf Christoffersson

pastor teol.dr

 Jan Erik Wikström

Tomas Rylander

rektor

Sverker Nilsson

Nyby Vision

Rawaz Shanagar

Liberalt Forum för Mångkultur

Lillemor Brånn

Diakonicentrum

UNT 10/10 2013

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!