Patienter som inte kan kommunicera på svenska har rätt till tolk i samband med läkarbesök och liknande. Tyvärr råder det i dag brist på auktoriserade sjukvårdstolkar och med ökande behov kommer bristen kommer troligtvis att förvärras. Om missförstånd uppstår i en tolksituation äventyras patientsäkerheten. Patienten måste kunna känna sig säker på att bli förstådd. Det är inte heller rimligt att man behöver förlita sig på anhöriga som tolkar.

Tolkarna som anlitas kommer från en förmedling som landstinget har avtal med.

Men vi Kristdemokrater vill även gör det möjligt för vårdcentraler och andra vårdinrättningar att låta egna anställda tolka, under förutsättning att de är av kammarkollegiet auktoriserade tolkar.

Artikelbild

Frank Nilsson

Det skulle göra det möjligt för vårdcentraler med stora tolkbehov att vidareutbilda redan befintlig personal som talar flera språk till tolkar.

Med det skulle vi slå flera flugor i samma smäll: möjligheten att ha tolk på plats vid akuta besök ökar, landstinget får totalt sett tillgång till flera tolkar och vi ökar karriärsmöjligheterna för vår personal.

Tyvärr vill S och MP att landstingsfullmäktige ska avslå förslaget med motiveringen att det blir för dyrt. Vi tror tvärt om att det skulle spara pengar.

Vårt förslag är också positivt ur integrationssynpunkt eftersom vi tillvaratar de språkkunskaper som människor från olika länder har med sig när de kommer, samtidigt som vi gör vården mer tillgänglig.

Vi har också tillsammans med resten av alliansen föreslagit att landstinget redan i de hälsosamtal som vi erbjuder asylsökande fångar upp människor med sjukvårdsutbildning. Det här finns redan i Kalmar. Där erbjuds de nyanlända som är vårdutbildade en särskild utbildning i svenska inriktad mot sjukvårdssvenska. Utbildningen hålls på två av landstingets folkhögskolor. Dessutom erbjuds de praktikplats i vården parallellt med undervisningen i svenska.

Tyvärr tycker inte Socialdemokraterna här i Uppsala att det är en lika bra idé som partikamraterna i Kalmar.