Olovlig konkurrens i form av åkare som inte följer svenska lagar och regler på våra vägar är oacceptabelt.

Däremot är det fel att, som Emma Wallrup och Martin Rohde (båda V) skriver på UNT Debatt 3/1, tro att en lastbilsskatt skulle förbättra situationen för svenska åkare.

Alliansregeringen lade förra året fram propositioner med förslag på åtgärder för att komma till rätta med den olagliga konkurrensen på våra vägar. Riksdagen antog under hösten alliansens förslag och därmed har nu polis och myndigheter helt andra och kraftigare befogenheter än tidigare.

Artikelbild

Jessika Roswall

Bland annat har polisen rätt att låsa fast hjulen på ett fordon, klampa, om inte regler följs och sanktionsavgifter mot de som inte följer reglerna införs också.

Detta är rätt och riktigt och vi är glada att alliansregeringen lade fram dessa förslag. Från Moderaternas och alliansens sida kommer vi att fortsätta bevaka utvecklingen och överväga fler åtgärder om inte dessa visar sig räcka.

För oss moderater är det viktigt att värna svensk åkerinäring. Att komma tillrätta med den olagliga konkurrensen är en del, men svaret handlar lika mycket om att underlätta för svenska åkerier. Därför slår de rödgrönas lastbilsskatt helt fel och riskerar att fördyra transporter och slå undan benen för åkerier runtom i Sverige. Avgiften riktar inte in sig på miljöförstöring, utan straffar ut transporter i sig.

Sverige är till ytan EU: s tredje största land och vägtransporter är i många delar av landet det enda alternativet. En lastbilsskatt skulle kraftigt straffa ut svensk landsbygd med färre arbetstillfällen och lägre tillväxt som följd.

En lastbilsskatt på totalt fyra miljarder kronor årligen skulle enligt skogsindustrin innebära 700 miljoner kronor i ökade transportkostnader varje år. Det innebär i förlängningen kraftiga fördyringar av varor som konsumenterna i slutändan får betala notan för och ett hårt slag mot svensk konkurrenskraft.

Inte heller Hollandsmodellen är rätt väg att gå för att stävja den olagliga konkurrensen. Varför skulle det vara förbjudet att vara egenföretagare inom just åkerinäringen? Förslaget faller på sin egen orimlighet.

En viktig åtgärd för att underlätta för svenska åkeriers konkurrenskraft är däremot att tillåta längre och tyngre lastbilar. Det är inte bara till fördel för åkerierna själva utan minskar också antalet fordon på våra vägar till gagn för såväl miljö som säkerhet.

Sverige behöver en politik som sätter jobb och tillväxt i fokus. Vi tror på och värnar svensk åkerinärings överlevnad. Därför föreslog Alliansregeringen tydliga åtgärder mot olaglig konkurrens och därför säger vi lika tydligt nej till en lastbilsskatt som riskerar att slå hårt mot svenska åkerier, landsbygden och jobb i hela Sverige.

Jessica Rosencrantz, vice ordförande Trafikutskottet (M)

Jessika Roswall, riksdagsledamot Uppsala län (M)