Uppsala kommun kunde för årsbokslutet 2017 redovisa ett positivt ekonomiskt resultat på 962 miljoner kronor, alltså nästan en miljard kronor. De rödgröna tar nu åt sig äran för att Uppsala redovisar ett bättre resultat än väntat.

Vad de rödgröna däremot inte vill erkänna är att den nettokostnadsökning som Uppsala nu börjar komma tillrätta med beror på det arbete som alliansen lade grunden för under vår tid som styrande majoritet.

Dessutom visar resultatet på att det finns gott om utrymme för Uppsala kommun att både satsa på välfärdens kärna och återställa skattesatsen till den nivå som fanns innan de rödgrönas skattehöjning i början av mandatperioden.

Artikelbild

| Therez Olsson

Under de tre sista åren under alliansens styre lyckades vi minska nettokostnadsökningen i Uppsala kommun och 2014 nådde vi målet om att nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. Tyvärr riskerar den rödgröna majoriteten att rasera den positiva utvecklingen genom den valfläskbudget som man lade fram 2018 som låter nettokostnadsökningen skena i väg upp emot sju procent.

Det goda ekonomiska resultatet kan även härledas till att Uppsala kommun årligen får stora statsbidrag av den svenska staten i form av en statlig byggbonus. Därtill att Sverige just nu befinner sig på toppen av en högkonjunktur.

Uppsala behöver ett ledarskap som både tar ansvar och tänker långsiktigt kring kommunens offentliga finanser. Vi i alliansen har tidigare visat att vi kan vända en stigande nettokostnadsökning och ta ansvar för kommunens finanser – och det kan vi göra igen!

Givet det positiva ekonomiska resultatet menar alliansen att skatten bör återställas till vad den var när den rödgröna majoriteten tillträdde. När resultatet uppgår till 962 miljoner kronor behövs inte de 150 miljoner som den rödgröna skattehöjningen på 30 öre inbringar. Samtliga Allianspartier har föreslagit och finansierat en återställning av skatten i sina respektive budgetförslag. Ser man till andra jämförbara kommuner i Sverige så vet vi att detta är möjligt, samtidigt som vi kan behålla ett bra ekonomiskt resultat och prioritera välfärdens kärna.

Artikelbild

| Mohamad Hassan

Uppsalas kostnadsläge för välfärden är i dag högre än jämförbara kommuners kostnader för samma välfärd, trots att kvaliteten i verksamheterna inte är bättre.

Att ta ut mer skattemedel från Uppsalaborna än vad som är nödvändigt är varken rättvist eller moraliskt försvarbart. Alliansen vet att det inte behöver finnas en motsättning mellan att låta Uppsalaborna få behålla mer pengar i plånboken vid månadens slut och att upprätthålla en bra välfärd för Uppsalas invånare.

Artikelbild

| Stefan Hanna

Uppsala är en fantastisk kommun med stora möjligheter. Vis­serligen redovisar kommunen ett bra ekonomiskt resultat för 2017, men antalet människor som är i behov av ekonomiskt bistånd ökar, företagsklimatet blir allt sämre och otryggheten är kvar på samma höga nivåer som tidigare år. Alliansen har tidigare presenterat förslag och åtgärder för att vända denna negativa utveckling.

Vi vill se ett återinförande av de kommunala välfärdsjobben som den rödgröna majoriteten var med och avvecklade.

Artikelbild

| Jonas Segersam

Vi vill göra det lättare för småföretag att verka och etablera sig i Uppsala och vi vill se fler ordningsvakter och trygghetskameror på våra gator och torg. Allt detta är satsningar inom välfärdens kärna som vi vet är möjliga att genomföra med en återställning av skatten.

Det kan tyckas att den rödgröna majoriteten, med sin valfläskbudget och sitt stoltserande över kommunens ekonomiska resultat, tror att de tar ansvar för kommunens ekonomi genom att ösa pengar över kommunens nämnder och verksamheter inför ett valår. Vi i alliansen menar snarare att man tar ansvar för kommunen när man väljer att prioritera kommunens medel rätt, effektivt och med ett långsiktigt perspektiv. Det kommer vi att förespråka även när det inte är valår.

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD)