I dag är den 8 mars. Den internationella kvinnodagen är ett tillfälle att reflektera över all den kamp som skett i Sverige och över hela världen, för att kvinnor ska ha samma livschanser som män. Men det är också en dag då vi tar utgångspunkt i vår egen tid och alla de saker som fortfarande återstår att göra.

I höstas röstade Uppsalaborna fram en ny politisk majoritet.

Efter åtta år av borgerligt styre och begränsad ambition när det gäller jämställdhet väljer nu Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att höja ambitionsnivån i det arbetet.

Ett av våra första beslut var att Uppsala kommun ska underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är ett viktigt symboliskt ställningstagande, men det får också praktiska konsekvenser. Vi kommer att ingå i ett nationellt och europeiskt nätverk av kommuner och regioner som arbetar utifrån gemensamma principer för att bli mer jämställda.

Deklarationen blir ett verktyg som hjälper oss att inkludera jämställdheten i allt kommunen gör.

Det arbetet påbörjade vi så fort vi fick makten. I den budget som kommunfullmäktige antog i december skriver vi att ”all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning”. Det här är väldigt viktigt.

Jämställdhetsfrågan ska inte längre vara någonting som sker vid sidan om allt det andra.

Frågan ”hur påverkar det här jämställdheten?” ska genomsyra allt som kommunen beslutar om, från snöröjning till biståndsbedömning. Det handlar om rättvisa, om alla människors delaktighet i samhällslivet och om rätten att leva i en trygg kommun oavsett vem du är. Vare sig vi vill eller inte så påverkas jämställdheten av alla möjliga sorters beslut och nu har Uppsala en politisk ledning som arbetar utifrån den insikten.

Vi rödgröna tar initiativ till långsiktigt stöd till föreningar som jobbar med våld i nära relationer och hedersrelaterade frågor, i årets budget finns ytterligare en miljon kronor öronmärkta för kvinnofridsarbetet och ett utökat föreningsstöd.

För de rödgröna partierna är det självklart att det viktiga arbete som föreningar som exempelvis Uppsala kvinnojour och Tris (Tjejers rätt i samhället) utför inte ska hotas av osäkerhet i finansieringen från år till år. I dag och i framtiden ska starka och livskraftiga föreningar bidra till ett mer jämställt Uppsala.

Vi kommer också att genomföra en lönekartläggning inför en kommande satsning på kvinnodominerade yrkesgrupper.

Dessutom blir heltid en rättighet. Kommunen är en stor arbetsgivare, och det är vårt ansvar att se till att de kvinnor som arbetar kommunalt har en trygg anställning och rättvisa arbetsvillkor.

Det här är några exempel på hur Uppsala ska bli en mer jämställd kommun. Vi har gjort en kursändring som kommer att märkas i Uppsalabornas vardag. Men arbetet har bara börjat, den rödgröna majoriteten kommer att fortsätta verka för verklig förändring.

Ilona Szatmári Waldau,kommunalråd (V)

Marlene Burwick,kommunstyrelsens ordförande (S)

Maria Gardfjell,kommunalråd (MP)