Investera i lärarna

Eftersom många lärare har bristfällig eller ingen utbildning lär sig en tredjedel av alla barn som går i grundskolan i världen inte ens grundläggande kunskaper, skriver Inger Davidson, Mats Djurberg och Betty Malmberg i Svenska Unescorådet.

2 oktober 2015 15:58

Lärare är viktiga inspirationskällor och förebilder under skoltiden. De uppmuntrar till att sträva mot att förverkliga mål och att våga drömma om framtiden. Kunskap är makt men fri utbildning ska inte tas för givet.

I dag firas Internationella lärardagen som instiftades av Unesco 1994 för att uppmärksamma lärarnas situation och betydelse i samhället. 2015 betonas särskilt att lärarnas roll måste stärkas och att de i varje land måste utgöra en grund till att forma ett hållbart samhälle.

Unesco arbetar för att höja lärarnas status bland annat genom utveckling och utbyggnad av lärarutbildningar och stöd för lärares rättigheter. Utbildning är helt avgörande för att kunna skapa en långsiktig hållbar samhällsutveckling och göra det möjligt för alla människor att ta aktiv del i byggandet av demokratiska och jämställda samhällen.

Trots stora framsteg under de senaste tio åren när det gäller antalet barn som går i skolan i världen, har omkring 58 miljoner barn aldrig gått i grundskolan. Den här siffran har inte förändrats sedan 2007 och Unesco har tidigare varnat för att vi i dag står inför en global utbildningskris. Det innebär också att utbildningsmålet att alla barn skulle ha tillgång till grundskola 2015 inte kommer att uppfyllas. En mycket oroande trend är också att investeringar i utbildning har minskat i många länder.

Lärarna har en nyckelroll i frågan om kvalitet i utbildning och inlärningsresultat. Deras förutsättningar och kompetens har därför påtagliga samhälleliga konsekvenser.

På grund av låga löner är till exempel mer än två tredjedelar av lärarna i Kambodja tvungna att ha ytterligare ett jobb utöver läraryrket för att försörja sig. Detta leder inte enbart till att många väljer bort läraryrket, utan även till att duktiga studenter väljer andra yrkesvägar. En bild vi även känner igen i Sverige.

Eftersom många lärare har bristfällig eller ingen utbildning alls lär sig en tredjedel av alla barn som går i grundskolan inte ens grundläggande kunskaper.

Förra veckan beslutade FN:s generalförsamling om den nya globala agendan för hållbar utveckling.

För att nå målet om en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla, har Unesco beräknat att det behövs 6,8 miljoner nya lärare i världen. Lärarutbildning och lärarrekrytering behöver sättas högst på agendan av alla FN:s medlemsländer.

Att få fler lärare är en stor utmaning, men vi behöver också fokusera på innehållet i utbildningen och behovet att lära sig se helheter. Fattigdomsfrågor, migration, ekonomisk orättvisa och miljö – allt samverkar. Det är först när vi ser dessa samband som vi förstår hur vi kan agera och leva ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det här är en global utmaning och mycket behöver göras också i Sverige. Det är därför glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2016 har aviserat att Uppsala universitet kommer ges i uppdrag att samordna det nationella arbetet med FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling.

Investera för framtiden, investera i lärarna!

Inger Davidson, ordförande i Svenska Unescorådet

Mats Djurberg, Generalsekreterare i Svenska Unescorådet

Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) och ordförande i Svenska Unescorådet utbildningsutskott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!