Ett öppet Uppsala

Nu startas Öppna moderater. Här presenterar vi vår politik, skriver debattörerna.

22 augusti 2019 01:00

I veckan startades Öppna Moderater i Uppsala, ett nätverk för HBTQ-moderater. Nätverkets syfte är att påverka Moderaterna att driva en bra hbtq-politik med fokus på mångfald och likabehandling med individens bästa i centrum. Vi har identifierat fyra särskilt viktiga områden som Moderaterna i Uppsala behöver prioritera framöver. När Uppsala växer är det viktigt att alla känner sig välkomna.

1.Våld i nära relationer

Samhället måste ta ett nytt grepp kring våld i nära relationer. Från den stereotypa bilden av att det är män som begår brott mot kvinnor till att även säkerställa att det finns medel och hjälp till alla som blir utsatta för ett brott av en partner. Det finns relationer där förövaren är en kvinna eller en person av samma kön. Det är svårt att veta hur vanligt det är med våld i samkönade relationer, eftersom det saknas uppgifter om hur stor del av befolkningen som lever i samkönade relationer. En undersökning från 2008 av visar att ungefär en fjärdedel av de tillfrågade uppgav att de utsatts för någon form av våld av en partner. Bristen på kunskap om våld i samkönade relationer riskerar att leda till att människor tvingas stanna i destruktiva förhållanden.

2. Hedersrelaterat våld.

Under senare år har kännedomen om hedersrelaterat våld ökat. I de flesta kommuner och regioner har projekt sjösatts och handlingsplaner upprättats. Nu är det dags att ta nästa steg och inse att det hedersrelaterade våldet inte enbart drabbar heterosexuella flickor och pojkar. I många fall behöver inte förtrycket manifesteras i våld, utan i en rädsla inför att vara sig själv. Det kommer inte räcka med mer samhällsorientering eller interna visionsdokument. Det måste finnas beredskap i form av lag och arbetssätt i socialtjänst och sjukvård för att kunna rädda den som utsätts för hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella identitet.

3. Psykisk ohälsa.

En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att 40 procent av unga transpersoner har försökt ta sitt liv någon gång och att 57 procent har haft självmordstankar senaste året. Enligt rapporten Hon, hen, han, har var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella. Det finns mycket att göra. Vi vill se över könstillhörighetslagen och säkerställa en fungerande vård för transpersoner. De långa köerna till vården och psykiatrin drabbar alla, speciellt de som inte vet hur och var de ska söka hjälp. Vi vill samla alla aktörer och tillsammans tydliggöra vem som ansvarar för vad och hitta ett sätt att korta köerna.

4. Surrogatmödraskap.

Kvinnan har rätt till sin kropp och ska ha friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän genom surrogatmoderskap. Vi har stor tilltro till att människor kan fatta väl grundade och avvägda beslut, och ta ansvar för besluten. Genom att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige skulle vi bland förbättra möjligheterna för hbtq-personer att bilda familj. Reglerna om altruistiskt surrogatmoderskap måste utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar inte förekommer. Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna.

Moderaterna har alltid varit frihetens parti. Genom att starta upp nätverket Öppna Moderater i Uppsala och driva dessa frågor så kommer vi att fortsätta ta kampen för allas lika värde och rätt att vara sig själva.

Edvin Alam

ordförande, Öppna Moderater Uppsala län

Kim Nilsson

förbundsordförande, Öppna Moderater Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!