En budget för Knivsta

Agenda 2030 och dialog är fokus i Knivstas budget, skriver företrädare för styret i Knivsta.

30 augusti 2019 06:00

Vi i 5-partimajoriteten har nu lagt fram vår andra budget för mandatperioden. En budget där den nya majoriteten i Knivsta har arbetat målmedvetet för att genomföra reformer som är hållbara för framtiden. Nu har vi tagit kontroll över kommunens ekonomi och vitt skilda ideologier har mötts i en vilja att ta ansvar för kommunens långsiktiga väl och ve. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet baserad på Agenda 2030 har varit vägledande för majoritetens arbete.

En långsiktig utmaning för Knivsta är att säkra utbyggnaden av fyra spår och nytt stationsläge i Alsike, utvecklad kollektivtrafik med en god ekonomisk förvaltning när vi precis som vår omvärld behöver göra prioriteringar i verksamheterna.

Våra långsiktiga mål syftar till att bygga infrastruktur och förändra rutiner så att de kommunala verksamheterna minskar sin klimatpåverkan samtidigt som vi skapar möjligheter för Knivstabor att göra detsamma. Dessutom ska vi ta tillvara och skapa ekosystemtjänster och bidra till biologisk mångfald i samhällsplaneringen.

Stockholm-Uppsalaregionen utvecklas och Knivsta med den. Den infrastruktur som utvecklas under de kommande decennierna innebär stora möjligheter och stora utmaningar för oss som bor i Knivsta. Våra möjligheter att resa hållbart förstärks kraftigt, framför allt genom fördubblad spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala. Det kommer att krävas mer arbete med infrastrukturen när vi möter den efterfrågan som finns från människor som också vill komma och bo i vår fina kommun.

Det byggs mycket i Knivsta och förändringen av Knivsta leder naturligvis till mycket debatt och diskussion. Vårt mål är att möta efterfrågan på bostäder i rimlig omfattning och att lägga stort fokus vid arkitektur och utformning av de områden som växer fram. I syfte att förbättra dialogen om viktiga frågor i vår kommun kommer vi under 2019 och 2020 utveckla medborgardialogen genom etableringen av ett medborgarråd.

Förändring och förenkling är begrepp som är viktiga för oss när vi utvecklar den kommunala servicen i medvetenhet om att tillgången på medarbetare kommer att minska i hela landet och än mer i resten av Europa. Den demografiska utvecklingen talar entydigt för att en ökande andel av befolkningen kommer att ingå i gruppen mottagare av välfärd.

Digitalisering, nya arbetssätt och metoder är nödvändigt när vi utvecklar en mer rationell organisation för Knivsta kommun. Vi ska ligga i framkant utan att vara experimentella. Vi ska samarbeta med andra och dela resurser där det är ändamålsenligt.

Tillsammans och i en utvecklad medborgardialog vill vi utveckla Knivsta. Knivsta – där framtiden bor.

Peter Evansson (S)

Klas Bergström (M)

Boo Östberg (C)

Kerstin Umegård (Mp)

Christer Johansson (V)

Majoriteten i Knivsta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!