Den nya rödgröna majoriteten i gatu- och samhällsmiljönämnden höjer nu tempot i cykelpolitiken och avsätter över 300 miljoner kronor till investeringar i infrastrukturen för cyklister.

Cyklingen har många fördelar. Att det är bra för klimatet vet många, liksom att det är nyttigare för kroppen att sätta sig på cykelsadeln än att slå sig ner i bilsätet. Men cyklingen är också hälsosammare för den som står bredvid: trots att dagens bilmotorer är bättre än äldre modeller drabbas fortfarande många av sjukdomar kopplade till föroreningar från förbränningsmotorer.

I Uppsala är trängseln ofta stor mellan cyklister, fotgängare och bilister. I en trång trafikmiljö där många färdsätt samsas ökar risken för köbildning och trafikolyckor. Bättre, tydligt avgränsade cykelvägar förbättrar därför säkerheten och framkomligheten för såväl cyklister som fotgängare och bilister.

Artikelbild

| Johan Lundqvist

När fler byter ut bilen mot cykeln frigörs också utrymme för att driva nya verksamheter i staden.

Eftersom cyklar är mycket mindre än bilar blir det mer plats över till uteserveringar och handel. Det är tydligt att cykelsatsningar även gynnar dem som inte cyklar i dag.

Trots cyklingens många fördelar främjade alliansstyret i Uppsala i alltför stor utsträckning biltrafik framför cykeltrafik. Investeringarna uteblev inte helt, men de var alldeles för små. Vi rödgröna investerar totalt 310 miljoner kronor under mandatperioden för att underlätta för cykling. Summan är hög, men vinsten för samhället förväntas bli många gånger större.

En studie från Norges transport­ekonomiska institut har visat att investeringar i cykelnätverk ger en ekonomisk nytta som är fyra-fem gånger större än kostnaderna.

Artikelbild

| Hilde Klasson

Därför är de mer lönsamma än många andra trafikinvesteringar tack vare bättre folkhälsa, minskade luft- och ljudföroreningar samt minskade kostnader för parkering.

Insatser kommer nu att göras på flera områden. Till att börja med fokuserar vi på fyra sorters investeringar som kommer att betyda särskilt mycket för dagens och morgondagens cyklister.

Artikelbild

Fredrik Halldor

1. Snabbcykelleder: De största cykelstråken ska uppgraderas till snabbcykelleder.

Snabbcykellederna är extra breda, har ett stort fokus på trafiksäkra korsningar, bättre belysning och högsta prioritet vid snöröjning och halkbekämpning. Under mandatperioden planerar vi för fem nya snabbcykelleder till bland annat Stenhagen, Flogsta, Gamla Uppsala, Sävja och Gränby.

2. Cykelvägar till naturupplevelser: Det ofta är viktigt att kunna ta sig fram snabbt, men andra gånger finns en vilja att i ett lugnare tempo njuta av cykelturen.

Vi rödgröna har redan beslutat om att inrätta fler naturreservat runtom i kommunen. Naturreservat har ett stort egenvärde, men en ännu större nytta skapas när människor enkelt kan ta del av dem. Därför innehåller vår cykelsatsning även medel för att anlägga cykelvägar till uppskattade naturområden som Hammarskog och Fjällnora.

3. Digital cykelkarta: För att göra det enklare för Uppsalaborna att dra nytta av dessa möjligheter tar vi fram en digital cykelkarta.

Mycket av informationen som krävs för detta finns redan på kommunen. Nu återstår att göra det möjligt för cyklisterna att ta del av den. Målet är att det ska gå att planera sin cykelresa på ett enkelt sätt. Genom den digitala cykelkartan och andra informationsinsatser kommer kommunens cykelvägar att bli mer tillgängliga.

4. Parkeringsgarage: En förutsättning för att fler ska kunna dra nytta av de nya möjligheterna är trygga och smidiga parkeringar.

Redan i dag är behovet av cykelparkeringar större än utbudet. Cyklister tvingas ställa cykeln på platser som inte är avsedda för det, vilket skapar irritation och innebär ökad stöldrisk. Bristen på parkeringsplatser är som allra störst vid resecentrum. Eftersom vi vill att fler ska både cykla och tågpendla kommer behovet av parkeringsplatser fortsätta att öka. För möta denna efterfrågan kommer vi att bygga yteffektiva parkeringsgarage för cyklar vid resecentrum. På så vis kan fler känna sig trygga med att lämna cykeln medan de är på jobbet i Stockholm eller på släktmiddag i Tierp.

Förutom dessa investeringar satsar vi mer på underhåll av dagens cykelvägar. Inte minst ska snöröjningen av cykelvägar bli ännu bättre.

Det ska vara möjligt att cykla i Uppsala varje dag, året runt. Dessutom höjer vi ambitionen när det gäller att rusta upp de cykelvägar som redan finns. Färgmarkerade körfält blir en av flera viktiga åtgärder för säkrare och snabbare cykling.

Omkring 60 procent av alla bilresor i Uppsala är under fem kilometer långa och nästan 40 procent av resorna är kortare än tre kilometer. Det är resor som i stor utsträckning skulle kunna ske med cykel, potentialen för att fler ska välja cykeln i stället för bilen är stor. Vår storsatsning på cykling ska göra det enklare, säkrare och roligare att cykla.

Johan Lundqvist,ordförande (MP) gatu- och samhällsmiljönämnden

Hilde Klasson,1:e vice ordförande (S) gatu- och samhällsmiljönämnden

Fredrik Hallor,ledamot (V) gatu- och samhällsmiljönämnden