Alternativ till spårväg inte färdigutrett

Dagens låsning vid spåravtal är inte är den hållbaraste utvecklingen för Uppsala, skriver forskare med flera vid SLU.

Uppsala kommun 21 oktober 2019 01:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatten om utvecklingen av södra staden i Uppsala, och vad som är hållbar markanvändning och infrastruktur, är intensiv. Ett genomgående tema är att det behövs ett omtag i översiktsplanerna och att alternativen till spårväg inte är färdigutredda. 

 

Vi är för en utveckling av södra staden men önskar en inbromsning i takten och storleken på exploateringen för att säkra långsiktiga behov.

 

Våra jordbruksmarker är helt avgörande för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Spåravtalet mellan kommunen och staten bör ses över så att intentionerna i underlaget om mimimerad exploatering av jordbruksmark verkligen tillämpas. För området i och runt Ultuna behöver SLU behålla en större del av den jordbruksmark som i dag är planerad att bebyggas. Vi önskar också att SLU-forskare tillåts bli mer involverade i diskussionerna om lämpliga exploateringsnivåer och kollektivtransportmedel. SLU besitter en bred och djup kompetens som bör nyttjas mer. Här följer en bakgrund till dessa ställningstaganden.

I dag kringgärdas Ultuna campusområde av åkermark och naturområden som används för odling, fältforskning och försök, undervisning och demonstration – av SLU och i samspel med andra aktörer. Människor som bor och rör sig i området får uppleva livsmedelsproduktion på nära håll – en viktig pedagogisk aspekt i dagens samhälle. Denna ö av jordbruk i staden kan i händelse av framtida konflikter dessutom användas till matproduktion för de kringliggande stadsdelarna och är därför också viktig ur beredskapssynpunkt. Området består av en unik geologisk bildning i anslutning till åsen och Fyrisån i öster och skogsmark och bebyggelse i norr, väster och söder. Detta är ett mönsterområde för undervisning och forskningsstudier av variationer i mark- och ekologiförhållande liksom för livsmedelsproduktion, och är också ett högintressant område för socio-ekonomiska studier av mötet mellan stad och land. Området är alltså genom sin närhet till campusområdet och unika utformning värdefullt och mycket svårt att ersätta för den verksamhet som bedrivs vid SLU i dag och i överskådlig framtid.

 

Det kan ses som ett nyckelområde för kunskapsutvecklingen kring implementeringen av den nationella livsmedelsstrategin.

 

Ultuna påverkas i hög grad av avtalet mellan staten och Uppsala kommun när det gäller byggande i samband med utveckling av tågstation i Bergsbrunna och därtill planerad spårtrafik i de södra stadsdelarna. I direktiven för spårvägsavtalet står att spårvägen inte ska dras över jordbruksmark samt att man i största möjliga mån ska undvika att bygga på värdefull jordbruksmark. Trots det är trycket stort att omvandla relativt stora ytor kring Ultuna till bebyggelse. Mycket av de kvaliteter för studier i de närliggande områdena som nämns ovan  kommer att kraftigt begränsas om detta sker. SLU har ett nationellt ansvar att forska och undervisa om de biologiska naturresurserna och har därför sedan länge markerat att man vill behålla jordbruksmarken för forskning, försök, undervisning och samverkan. 

 

Statens Fastighetsverk drog 2017 i ett delbetänkande i Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter slutsatsen att dessa marker är alltför värdefulla för SLU för att kunna avyttras för bostadsutveckling. 

 

Spårväg är just nu huvudalternativet i planeringen. Alternativen för kollektivtranporttrafik, och var den ska gå, behöver dock enligt många aktörer utredas ytterligare. Till exempel orsakar spårväg som leds genom campusområdet, såväl under byggnadsskedet som under drift, till skakningar i marken och magnetfält som ger utslag på känslig laboratorieutrustning, vilket kan medföra att SLUs nybyggda campusområde återigen behöver byggas om. Leds spårvägen över jordbruksmarken minskar möjligheterna för forskning och undervisning i närmiljön, vilket innebär kraftiga försämringar. 

Med tanke på utvecklingen av en rad olika omvärldsfaktorer ser vi det som önskvärt att spåravtalet mellan kommunen och staten ses över, och att intentionerna i underlaget till avtalet verkligen tillämpas. Detta borde i fallet Ultuna medföra att exploateringsvolymen för nya byggnationer på jordbruksmarken kring Ultuna campus minskar så att SLU ska kunna behålla en stor del av de kvaliteter som finns i dag. 

 

Vi önskar också att SLU är med i diskussionen till ett modifierat avtal vad gäller lämpliga exploateringsnivåer och gestaltning, transportmedel och transportvägar.

 

Vi ser gärna nya kollektivtrafiklösningar genom campusområdet, under förutsättningen att vi fortfarande kan använda våra laboratorier och att lösningarna inte medför att värdefulla områden kring Ultuna exploateras. Spårväg kan vara ett lämpligt alternativ, men andra lösningar bör utredas ytterligare utifrån dagens förutsättningar vad gäller flexibilitet och teknik. Vi är för en hållbar utveckling av Uppsala och anser att dagens låsning vid nuvarande spåravtal inte är den hållbaraste.

Anna Lundhagen, docent Institutionen för ekologi, SLU
Bo Aspman, planeringshandläggare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
Daniel Bergquist, filosofie doktor Institutionen för stad och land, SLU
Eva Sundberg, professor Institutionen för växtbiologi, SLU
Göran Bergkvist, universitetslektor Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
Ingmar Messing, professor Institutionen för mark och miljö, SLU

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Uppsala

Nattlig brand i industriområde –andra på en vecka

Järlåsa

Sovande person räddades ur rökfylld stuga

Uppsala

Lurade 95-åring att lägga kort och kod utanför dörren

Fotboll

Skrällen: Asbaghi dök upp i sexan – som spelare

Innebandy

Dubbla Siriusspelare till akuten efter huvudskador

Visa fler