"Tack alla Enköpingsföretagare för att ni hjälper oss att fokusera på rätt saker!"

ANNONS. Enköpings kommun har vänt en negativ trend och klättrade förra året i nöjd-kund-index som mäter hur nöjda företagen är med sina kontakter med kommunen. Bakom ligger ett hårt arbete både från kommunen och företagen själva.

9 maj 2019 09:03

– Vi vill verkligen tacka alla de som har deltagit och svarat på frågor i nöjd-kund-index-undersökningen. Utan er kan vi aldrig bli bättre och nu hoppas vi på ännu högre svarsfrekvens nästa år så att vi kan fortsätta fokusera på rätt saker, säger Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen i Enköpings kommun.

Det var efter en tung period med lågt nöjd-kund-index och en uttalad kritik mot framförallt bygglovsavdelningen som de inför 2017 bestämde sig för att förändra sitt arbete från grunden. En del var att jobba internt med att förbättra arbetsmiljön och jobbrutiner. En annan att förbättra sina kundrelationer.   –Bland annat tog vi med oss en kaffekorg och åkte ut till byggföretag för att lyssna på dem. Samma företag ingår också i en referensgrupp där vi arbetar med förbättringar utifrån 13 punkter som vi tog fram på ett branschmöte förra vintern, säger Magnus.

Efter det har arbetssättet förändrats på flera punkter. I dag underlättas bygglovsärendena av startmöten mellan sökande och handläggare, ibland redan innan ansökningarna har lämnats in. Vidare kallar handläggarna till personliga möten så fort ett ärende ser ut att inte kunna lösas tillräckligt smidigt på e-post eller telefon, och förvaltningen har även arbetat mycket med sin hemsida för att den ska ge så tydlig information som möjligt för att bygglovsprocesserna ska fungera smidigt. Förändringarna har inte bara gjort företagen nöjdare, utan har även minskat personalomsättningen och sjuktalen på förvaltningen.

Annika Eklund är ansvarig för miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med kundrelationer. Hon berättar att det även på andra områden gjorts ansträngningar för att förbättra servicen till företagen. Hit hör smiley-dekalen, som erbjuds de livsmedelsföretag som upprepat fått bästa betyg vid livsmedelskontrollerna.
   – Det är en tydlig morot som också har givit en bättre dialog med företagen, säger Annika och pekar på att kommunen på livsmedelssidan har haft den starkaste trendökningen på nöjd-kund-index, NKI.

NKI-mätningen ger en detaljerad bild över hur de som har haft ärenden hos kommunen det senaste året har upplevt sin myndighetskontakt. Därför fokuseras utvecklings- och förbättringsarbetet på miljö- och byggnadsförvaltningen inom de områden där största effekterna för kunderna kan göras.
   Totalt hamnar Enköpings kommun på index 62, vilket betyder godkänt. Annika framhåller att det viktigaste är att titta på den egna trenden, och den ökar stadigt inom både bygglov och livsmedel. På den tidigare så kritiserade byggsidan har exempelvis effektiviteten ökat med 18 enheter under en fyraårsperiod.

–  Vi fick nyligen höra att byggföretagare som tidigare varit missnöjda med vår service givit oss beröm under en företagsfrukost och det är verkligen ett kvitto på att vårt arbete börjar ge effekt, säger Magnus, som poängterar att det är kommunen och företagen som tillsammans ligger bakom framgången.

 

Vill du veta vad Enköpings kommun kan hjälpa dig med? Klicka här

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio – en del av Upsala Nya Tidning

<p>Nöjd-kund-index</p>

Nöjd-kund-index, NKI, mäts genom frågor till företag och privatpersoner som har haft faktiska ärenden hos kommunen det aktuella året. Det är dock bara svaren från företagen som är med i Sveriges kommuners och landstings ranking. De kvalitetsfaktorer som mäts är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet blir ett värde mellan 0 och 100 där 62 är godkänt, över 80 är mycket högt och under 50 är mycket lågt. Cirka 200 kommuner deltar varje år i utvärderingen. Bland dessa finns de 55 kommunerna i Stockholm Business Alliance där Enköpings kommun ingår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa