Miljögifter läcker rakt ut i Mälaren

Rävstatippen läcker miljögifter rätt ut i naturreservatet och vidare ner i Mälaren. Trots att Sigtuna kommun känt till det i decennier är det inte åtgärdat.

11 juli 1916 21:17

Regnvatten drar med sig miljögifter som pcb, xylener och bly ut i Flottvik och vidare ut i Skarven och Mälaren. Gas från tippen sipprar ut och ger synliga skador i marken. Men den huvudsakliga föroreningen i lakvattnet, som vattnet från deponin kallas, är ammoniumkväve som bidrar till övergödningseffekter.

Maria Engvall är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sigtuna kommun:

– Det är inte lämpligt att en deponi läcker under så väldigt lång tid. Ett grundproblem är att man inte vet vad som finns i deponin, det är många olika typer av föroreningar, säger hon.

Stadsbyggnadskontoret, som ansvarar för verksamheten, har en egenkontroll och bedömer själva hur många prover som ska tas, men mellan våren 2015 och våren 2016 har det inte tagits några prover alls.

Greger Svensson, vd på det kommunala bolaget Sigtuna vatten och renhållning som har i uppdrag att ta proverna, säger att det fallit mellan stolarna.

– Det är olyckligt att det inte gjorts. Det beror på den mänskliga faktorn, rutinen föll bort men har nu åteupptagits.

Hushållssopor, industriavfall och schaktmassor som slängts täcktes över då tippen lades ner 1982, ytterligare täckning gjordes 2004 och 2014. I en utredning som gjordes 2013 framgår det att övertäckningen varierar kraftigt och att avfall har kommit upp till ytan. Proverna, som även gjordes utanför det inhängnade området, visade höga halter av bland annat bly, barium och kadmium. Länsstyrelsen har pekat ut Rävstatippen som en av de värst förorenade platserna i Stockholms län under flera år, så även 2016.

I april i år framkom att någon installation av rening inte har gjorts och att lakvattenutsläpp alltså har skett utan kontroll sedan våren 2015.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger nu kommunstyrelsen att komma fram till en handlings- och tidsplan senast 2 januari 2017. Föreläggandet omfattar fem punkter, bland annat ska en plan göras för att omhänderta och rena lakvatten och frågan om ytterligare inhängning av tippen ska utredas.

Ibrahim Khalifa, kommunstyrelsens ordförande, skyller på gamla synder och säger att deponin är ett av flera ställen där miljögifter läcker ut i kommunen.

– Ett föreläggande är inte konstigt, det är helt rätt. Jag kan inte svara på varför det inte åtgärdats tidigare. Men det är inte det enda stället i kommunen där vi har gamla synder, säger han.

Enligt Tove Björlin, ordförande för Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, visar ärendet på problem i Sigtuna kommuns organisation och resursfördelning. Hon tycker att läget är allvarligt.

– Att inga kontroller av lakvatten gjorts sedan våren 2015 och att det fortfarande saknas installation av rening är oacceptabelt. Kontrollen måste givetvis återupptas, säger hon.

<p>Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på åtgärder</p>

Åtgärdsplan med tidplan behöver tas fram som åtminstone omfattar:

Sluttäckning av deponin.

Lakvattenhantering - omhänderta samt rena lakvatten innan det släpps ut.

Hantering av deponigas - fånga in och omhänderta gas.

Avgränsning av deponiområdet.

Att egenkontroll ska återupptas.

Källa: Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!