PCB har lagrats sedan 60-talet

I Oxundasjön ligger 2,4 ton PCB i bottenlagren. Endast mindre mängder tycks sprida sig ut i Mälaren.

3 februari 1916 16:10

2013 upptäcktes av en slump miljögiftet PCB i Oxundasjön i Rosersberg. Sedan dess har Sigtuna kommun, länsstyrelsen, Upplands Väsby kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt området. Resultaten från provtagningarna under hösten 2015 ger en dyster bild av sjöns tillstånd.

– Vi har nu gjort en systematisk provtagning. Resultatet visar att PCB finns i hela sjön, säger Magnus Karlsson från IVL.

Mätning av PCB i vattendrag är en komplicerad process. Enligt IVL:s senaste rapport uppskattas den totala mängden PCB i Oxundasjön till 2,4 ton, varav drygt hälften finns i djupare bottensediment vid Väsbyåns utlopp.

Sker det något läckage av PCB från Oxundasjön?

– Ja, det sker utsläpp via Marängsån och ut i Rosersbergsviken. Därmed inte sagt att dessa halter är anmärkningsvärt höga. De högsta uppmätta halterna i Oxundasjön ligger 25 centimeter ner i sedimenten. Vi bedömer därför att de största utsläppen skedde på 1960-talet och då var halterna i Marängsån garanterat högre än idag, säger Magnus Karlsson.

Även i sedimentens ytlager är halterna av PCB förhållandevis höga.

– Om det beror på att organismer rör om i sedimentlagren eller om det fortfarande sker utsläpp vid Väsbyån vet vi inte, säger Magnus Karlsson.

Men de nya mätresultaten har även gett glädjande resultat. I höstas tog IVL prover på fisk och signalkräftor i Rosersbergsviken, Runsa och utanför Kairobadet i Upplands Väsby, något som Sigtunabygden skrev om.

– Resultatet visar att halterna av PCB minska ju längre bort från Oxundasjön man kommer. Utanför Kairobadet är halterna av PCB på normal nivå, säger Magnus Karlsson.

Läs mer: Miljögift spåras i sjö

Läs mer: "Avråder från att äta fisken"

Upplands Väsby kommun har lokaliserat ett område utmed Väsbyån vid stationsområdet med förhöjda halter av PCB. Samtidigt har förhöjda halter påträffats i en damm för dagvatten vid järnvägsbron. Dammen har ingen förbindelse med Väsbyån vilket gör att kommunen misstänker att det kan finnas fler källor.

– Vi kan i dagsläget inte exakt säga var och hur läckaget har uppkommit. Men genom att ta prover vid varje byggprojekt har vi lokaliserat ett område vid Messingen vid stationen. Med tanke på mängden PCB så tror vi att källan är ett företag som dagligen hanterade PCB. Vi vill därför komma i kontakt med personer som jobbade i området runt järnvägsstationen under 1950- och 60-talet, säger Upplands Väsbys miljöplanerare Anna Åhr Evertson.

<p>Oxundasjön</p>

Ett sediment i en näringsrik sjö består av döda växtdelar, organismer, sand och liknande som har fallit till botten. Med tiden bildas ett tjockt lager som i vissa sjöar kan vara flera meter djupa. Detta lager växer med cirka 0,5 centimeter per år. I och med att de högsta uppmätta halterna av PCB ligger så pass långt ner i sedimentet så uppskattar IVL att utsläppen skedde någon gång på 1960-talet.

PCB är ganska hårt bundet till organiska partiklar i bottensedimentet. PCB går inte att se och det har ingen smak.

Enligt IVL är det ingen fara för djur eller människor att komma i kontakt med Oxundasjöns vatten eller sediment. Det finns inte heller någon risk med att bo intill sjön. Däremot avråds fertila kvinnor och barn att äta fisk från området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!