Vi har tidigare föreslagit att man ska anlägga en plats för spontanidrott i Seminarieområdet. S, V o Mp har sagt nej till det. Nu säger samma trio nej till en motion i fullmäktige från Centerpartiet angående ekonomiskt stöd från kommunen för en etablering av en multisportanläggning modell Kulan intill skolan i Björklinge.

De lokala idrottsföreningarna som består av boende i Björklinge, barn och föräldrar har identifierat att precis detta är något som skulle vara oerhört positivt för tjejer och killar i bygden, under skoltid och efter skolan av flera skär. Dels för att utöka och bibehålla det stora idrottsintresse som finns bland Björklinges barn och ungdomar genom uppmuntran till spontanidrott och samtidigt skapa en samlingspunkt för de unga i bygden. Men den styrande majoriteten tror sig veta bättre än björklingeborna själva, så de säger nej av två huvudskäl.

1.”Utifrån ett jämställdhetsperspektiv fungerar dessa anläggningar mindre bra då de huvudsakligen bara används av pojkar.” Och då ska man inte bygga några anläggningar? Känns som en ohållbar strategi som inte kommer att få fler tjejer att börja idrotta. Det handlar väl snarare om hur vi får fler tjejer att använda anläggningarna än att begränsa antalet anläggningar.

Tidigare har S-, V- och MP--majoriteten av samma anledning stoppat en av våra entreprenörer från att driva det populära Klättercentrum och gjort sig själva till huvudman med påföljden att det inte längre finns något allaktivitetshus. Det man sa, som skulle ta en vecka att ta över visar sig nu vara ett minne blott.

Det handlar väl snarare om att i upphandlingarna ställa villkor som ökar jämställdheten, inte begränsa och stänga ner.

2. Kommunen har identifierat att ”bristen (på anläggningar) främst handlar om fullstora sporthallar och simhallar i tätortsmiljöer.” Men detta handlar inte om det. Vi pratar om en etablering av en mindre spontanidrottanläggning (1,5 - 2 milj.) som dessutom till stora delar skulle finansieras genom egna insamlade medel.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i vår kommun!

Uppsalas profil som idrottskommun förstärks genom byggande av ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit-, bredd- och spontanidrott med god geografisk spridning. Centerpartiet anser att det alltid är önskvärt att investeringar för våra medborgare sker i nära samarbete med föreningar och ideellt engagerade. Lokaler och anläggningar ska drivas och utnyttjas på ett sådant sätt att föreningar känner delaktighet och ansvar. Genom utökad samverkan integreras dessutom olika kulturer i föreningslivet, där just idrottsvärlden är föregångare.

Och självklart ska både killar och tjejer ges samma möjligheter. Men det kommer inte att ske genom att vi begränsar etableringen och öppettider av anläggningar.

Här har vi nu idrottsföreningar som vill satsa egna pengar på en anläggning, strategiskt placerad intill skolan, för att få till stånd en plats för spontanidrott både under och efter skoltid, som önskar ett mindre ekonomiskt stöd från kommunen, men de styrande i Uppsala kommun säger nej med hjälp av ohållbara argument.

Så här kan vi inte ha det.