Planerna på en ny bro för bil- och kollektivtrafik samt gående och cyklar, i höjd med Kungsängsesplanaden och minigolfbanan i Stadsträdgården, sänds ut på så kallad granskning senare i vår. Då får Uppsalabor, föreningar, myndigheter, och andra lämna sina synpunkter. Tidigare har förslaget om en bro för biltrafik väckt skarp kritik från främst Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som befarat att den leder till trafikökning i centrum och förstör den gröna oasen vid ån. Länsstyrelsen har stoppat ett tidigare förslag eftersom det hotade stadens dricksvatten.

I plan- och byggnadsnämnden är nu samtliga partier eniga om att låta allmänheten granska planerna på en bro för alla trafikslag. Målet är att omfördela trafik och ge bättre framkomlighet för bussarna vid Svandammen - Islandsbron. Enligt S-kommunalrådet Erik Pelling ska kollektivtrafiken prioriteras på en ny bro:

– Vid Islandsbron kommer inte cyklar, fotgängare eller bussar fram i dag. En ny bro avlastar området, säger han.

Övriga partier i kommunledningen anser att det fortfarande är en öppen fråga om bilar alls ska släppas fram på en ny bro:

– Majoriteten är överens om att den lösning vi väljer inte ska öka trafiken. Fortfarande är mycket oklart om brons framtid, säger Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell.

Vänsterpartiet har förespråkat en bro enbart för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau säger att partiet står fast vid sin grundinställning:

– Vi vill inte ha en bilbro i det här läget, men vi är överens om att brofrågan behöver utredas ur alla perspektiv. Nu får vi lyssna in svaren i granskningen, säger hon.

Förslaget om en bilbro i området väcktes av den borgerliga majoriteten 2006, men stoppades av länsstyrelsen 2012. Trafiken på bron ska anslutas till Ulleråkersvägen-Sjukhusvägen väster om ån. Trafikökningen skulle hota Uppsalas dricksvatten, enligt länsstyrelsen. Drygt tio meter från vägbanan pumpas vattnet upp ur Uppsalaåsen.

Förslaget som nu sänds ut på granskning innehåller nya åtgärder för att skydda vattnet. Bland annat flyttas Ulleråkersvägen närmare idrottsplatsen, där leran under marken är djupare och ger skydd mot utsläpp. Tätskikt anläggs under vägen som ska hindra både långsamma utsläpp av föroreningar och akuta utsläpp vid till exempel en olycka. Kommunen har på nytt ansökt om dispens hos länsstyrelsen för brobygget.

Förslaget innehåller också nya trafikanalyser med sikte på stadens utbyggnad fram till 2050. Kollektivtrafiken väntas öka kraftigt, men en ny bro "förefaller gynnsam" för att minska biltrafiken i centrala innerstaden och främja framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik, enligt förslaget.