Inom kort läggs nya planer fram för bron och en ny väg samtidigt som Uppsalas dricksvatten ska skyddas.

Broplanerna duggar tätt i Uppsalas stadsplanering. Mest uppmärksammat den senaste tiden är förslaget på en ny bilbro i Ultuna. Ännu längre har planerna kommit på en bro i Kungsängsesplanadens förlängning, med en ny väg från det planerade västra brofästet vid dagens minigolfbana i Kap till Ulleråkersvägen. Därifrån föreslås trafiken anslutas med Sjukhusvägen.

Planerna fick blankt nej av länsstyrelsen våren 2012. Det var inte brobygget som fick myndigheten att slå stopp, utan den kraftiga trafikökningen vid korsningen Sjukhusvägen - Ulleråkersvägen som beräknas bli följden av en ny förbindelse. Området tangerar Uppsalaåsen och ligger bara något tiotal meter från brunnar där stadens dricksvatten pumpas upp ur åsen. Länsstyrelsen ansåg att stadens dricksvatten skulle hotas av trafikökningen och den ökade olycksrisken. Även brobygget ansågs innebära risker för vattnet.

Kommunledningen valde att inte överklaga beslutet och lämnade i stället tillbaka ärendet till experterna med uppdrag att ta fram ett nytt förslag som inte sätter dricksvattnet på spel. Inom kort överlämnas det nya förslaget från konsulterna. I stora drag går planerna ut på att flytta Ulleråkersvägen omkring tio meter österut mot Studenternas, på sträckan förbi vattenbrunnarna och till korsningen med Sjukhusvägen. På det sättet hamnar trafiken längre ifrån brunnarna, men ännu viktigare är att marken innehåller ett tjockare lerlager än i nuvarande sträckning. Leran utgör ett naturligt skydd för vattnet.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tidigare bedömt att det krävs ett minst tio meter tjockt lerlager för att skydda grundvattnet. Med flytten av vägsträckan, tillsammans med andra skyddsåtgärder, hoppas kommunledningen uppfylla miljökraven och få klartecken från länsstyrelsen.

Planerna innebär vidare en ombyggnad av korsningen Ulleråkersvägen - Sjukhusvägen som får trafikljus och separat fält för vänstersvängar. Problematiskt är att korsningen ligger i en kurva med sluttande vägbanor där både gång- och cykeltrafik, godstransporter och många utryckningsfordon ska samsas med biltrafiken. I februari beräknas ett förslag till ny detaljplan för bron och väganslutningarna gå ut på samråd. Om bron sedan får byggas är det ännu en öppen politisk fråga om den ska trafikeras av enbart cyklar och kollektivtrafik- bussar eller spårtrafik - eller om även privatbilar ska släppas fram.