Domstolens parter lämnade på torsdagen Idrottsgården Ladan i Gimo per buss för syn vid den ansökta platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Kärnkraftsindustrins dotterbolag SKB började år 2002 en platsundersökning i Söderviken och har förutom provborrningar på djupet lagt ned ett omfattande arbete på att kartlägga mark- och naturförhållandena. I Forsmark finns skog och våtmarker med ett rikt artliv – bland annat trivs den sällsynta och artskyddade gölgrodan utmärkt här – liksom större vattensalamander och orkidén gulyxne.

Kärnavfallsbolagets platsekolog Sara Nordén berättade om de konstgjorda gölar som SKB anlagt intill befintliga gölar för att säkra bland annat gölgrodans fortlevnad.

– I fyra av de sex konstgjorda gölarna har det skett reproduktion av gölgrodor.

Johan Molin, miljöingenjör vid SKB, talade om de byggnader som slutförvarets ovanjordsdel för med sig – bland annat en skorsten på cirka 60 meter. Han visade domstolens parter var en av tillfarterna till det underjordiska slutförvaret i Forsmark ska ligga.

– Efter cirka tio års byggarbete här har vi etablerat hela rampen, de fyra schakten och ovanmarksanläggningen. Då är vi redo för provdrift och lämnar in säkerhetsredovisningen som vi måste få godkänd av SSM. När den är godkänd är anläggningen redo för att ta emot.

Genom slutförvarsbygget och sänkningen av grundvattennivån väntas skog och våtmarker bli torrare. Men efter förslutning, runt år 2080, räknar SKB med att förhållandena ska återgå till det tidigare tillståndet.

Miljörörelsen anser att SKB:s planerade verksamhet riskerar att påverka närliggande Natura 2000-områden och menar att tillstånd enligt miljöbalken krävs. Både Naturskyddsföreningen och MKG (Miljörörelsens kärnavfallsgranskning) har under förhandlingen anfört att de höga naturvärdena, med flera skyddade arter och habitat gör att Söderviken inte är en lämplig plats för ett slutförvar enligt miljöbalken. Naturvårdsverket anser att verksamheten innebär påtaglig skada för riksintresset, men ser bolagets kompensationsåtgärder som tillräckliga. Länsstyrelsen har ställt upp villkor och krav på uppföljning.

Artikelbild

| Grodor så in i vassen. Söderviken där kärnbränsleförvaret planeras har ett rikt djur- och växtliv. Här är det en groda i Asphällsfjärden som väcker intresse i samband med domstolens syn.

Förhandlingen avslutas i slutet av oktober och före jul lämnar mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen.